Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) (PVC: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND