Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (WTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
653,352  
 
 
 
 
625,843  
 
 
 
 
140,783  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
41,054  
 
 
 
 
417,535  
 
 
 
 
26,471  
 
 
 
 
27,509  
 
 
 
 
17  
 
 
 
 
20,418  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
472  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,602  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
653,352  
 
 
 
 
547,904  
 
 
 
 
547,904  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
105,448  
 
 
 
 
105,448  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0