Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (WTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
106,668  
96,826  
 
 
 
71,228  
52,361  
 
 
 
2,318  
945  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
51,150  
35,058  
 
 
 
9,206  
10,800  
 
 
 
8,554  
5,558  
 
 
 
35,440  
44,465  
 
 
 
17  
17  
 
 
 
35,238  
40,349  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
185  
4,099  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
106,668  
96,826  
 
 
 
105,119  
110,139  
 
 
 
105,119  
110,139  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,550  
-13,314  
 
 
 
1,550  
-13,314  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0