Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,889,744  
 
 
 
 
2,687,426  
 
 
 
 
172,989  
 
 
 
 
11,882  
 
 
 
 
1,368,442  
 
 
 
 
1,084,678  
 
 
 
 
49,435  
 
 
 
 
3,202,318  
 
 
 
 
6,382  
 
 
 
 
2,786,508  
 
 
 
 
1,000  
 
 
 
 
42,803  
 
 
 
 
237,551  
 
 
 
 
128,072  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,889,744  
 
 
 
 
6,341,196  
 
 
 
 
2,813,954  
 
 
 
 
3,527,241  
 
 
 
 
-451,452  
 
 
 
 
-451,452  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0