Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,058  
298,545  
285,315  
282,485  
307,754  
164,009  
199,342  
183,632  
177,198  
197,931  
12,504  
12,783  
27,657  
52,702  
55,872  
0  
20,948  
8,000  
0  
0  
114,402  
148,322  
113,478  
102,999  
111,948  
32,368  
16,736  
32,818  
19,873  
28,716  
4,735  
553  
1,679  
1,624  
1,396  
120,049  
99,204  
101,683  
105,286  
109,822  
794  
794  
633  
633  
472  
80,040  
84,321  
88,766  
93,183  
97,410  
0  
0  
0  
0  
0  
11,299  
5,875  
5,038  
4,983  
5,180  
20,816  
816  
816  
816  
816  
7,101  
7,398  
6,431  
5,672  
5,944  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,058  
298,545  
285,315  
282,485  
307,754  
56,263  
61,763  
52,184  
46,141  
66,394  
55,414  
60,905  
51,197  
45,143  
65,414  
849  
859  
987  
998  
980  
227,795  
236,782  
233,131  
236,344  
241,360  
227,795  
236,782  
233,131  
236,344  
241,360  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0