Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
282,485  
307,754  
328,658  
308,949  
326,068  
177,198  
197,931  
219,566  
198,896  
215,005  
52,702  
55,872  
42,022  
30,597  
28,726  
0  
0  
15,000  
15,000  
40,000  
102,999  
111,948  
138,552  
133,312  
119,493  
19,873  
28,716  
23,083  
19,003  
24,389  
1,624  
1,396  
909  
985  
2,398  
105,286  
109,822  
109,092  
110,053  
111,063  
633  
472  
472  
118  
118  
93,183  
97,410  
96,571  
101,069  
104,646  
0  
0  
0  
0  
0  
4,983  
5,180  
5,487  
2,485  
155  
816  
816  
816  
816  
816  
5,672  
5,944  
5,745  
5,565  
5,328  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
282,485  
307,754  
328,649  
308,949  
326,068  
46,141  
66,394  
87,566  
73,595  
101,526  
45,143  
65,414  
86,601  
72,981  
100,932  
998  
980  
965  
614  
594  
236,344  
241,360  
241,083  
235,354  
224,542  
236,344  
241,360  
241,083  
235,354  
224,542  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0