Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,693,168  
1,431,239  
1,235,968  
1,580,098  
1,699,137  
1,408,984  
1,151,642  
962,622  
1,310,154  
1,151,207  
31,147  
27,117  
21,621  
128,600  
70,041  
0  
0  
0  
0  
0  
579,227  
662,385  
616,135  
622,572  
692,745  
723,664  
415,827  
299,333  
520,370  
336,777  
74,946  
46,314  
25,533  
38,612  
51,645  
284,183  
279,596  
273,346  
269,944  
547,930  
70  
70  
70  
70  
0  
28,023  
28,727  
27,996  
80,058  
29,812  
248,839  
250,676  
243,781  
186,396  
0  
7,089  
0  
0  
0  
514,054  
0  
0  
0  
0  
0  
162  
122  
1,498  
3,421  
4,064  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,693,168  
1,431,239  
1,235,968  
1,580,098  
1,699,137  
1,250,397  
992,211  
802,529  
1,137,480  
1,207,754  
1,201,968  
946,926  
721,176  
1,055,996  
1,149,416  
48,429  
45,285  
81,353  
81,484  
58,338  
442,771  
439,028  
433,439  
442,618  
491,383  
442,771  
439,028  
433,439  
442,618  
491,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0