Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,133,450  
1,283,703  
1,534,125  
1,693,168  
1,431,239  
854,575  
995,827  
1,247,809  
1,408,984  
1,151,642  
40,965  
11,832  
31,923  
31,147  
27,117  
0  
0  
0  
0  
0  
404,656  
516,853  
623,629  
579,227  
662,385  
371,912  
425,688  
537,506  
723,664  
415,827  
37,043  
41,453  
54,752  
74,946  
46,314  
278,874  
287,876  
286,315  
284,183  
279,596  
70  
70  
70  
70  
70  
27,278  
28,055  
27,941  
28,023  
28,727  
251,432  
248,227  
246,563  
248,839  
250,676  
0  
9,136  
8,844  
7,089  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
93  
2,390  
2,897  
162  
122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,133,450  
1,283,703  
1,534,125  
1,693,168  
1,431,239  
718,572  
864,669  
1,123,962  
1,250,397  
992,211  
667,446  
813,703  
1,072,687  
1,201,968  
946,926  
51,126  
50,966  
51,275  
48,429  
45,285  
414,878  
419,034  
410,163  
442,771  
439,028  
414,878  
419,034  
410,163  
442,771  
439,028  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0