Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,842  
53,191  
53,562  
55,957  
54,830  
38,811  
39,563  
39,210  
40,871  
40,112  
1,425  
1,881  
3,119  
3,453  
1,676  
18,602  
18,102  
15,102  
16,297  
20,121  
4,225  
4,463  
2,863  
2,527  
2,217  
14,559  
15,116  
18,064  
18,593  
16,098  
0  
0  
63  
0  
0  
14,031  
13,629  
14,352  
15,086  
14,718  
0  
0  
0  
140  
140  
12,291  
11,800  
12,403  
13,006  
13,386  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
268  
334  
31  
63  
1,260  
1,260  
1,260  
258  
258  
480  
301  
354  
1,650  
871  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,842  
53,191  
53,562  
55,957  
54,830  
8,657  
8,305  
6,763  
7,622  
7,273  
8,657  
8,305  
6,763  
7,622  
7,273  
0  
0  
0  
0  
0  
44,185  
44,887  
46,799  
48,335  
47,557  
44,185  
44,887  
46,799  
48,335  
47,557  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0