Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,660  
52,435  
52,842  
53,191  
53,562  
38,131  
39,260  
38,811  
39,563  
39,210  
1,574  
1,574  
1,425  
1,881  
3,119  
17,100  
19,000  
18,602  
18,102  
15,102  
3,659  
3,719  
4,225  
4,463  
2,863  
15,798  
14,968  
14,559  
15,116  
18,064  
0  
0  
0  
0  
63  
12,528  
13,174  
14,031  
13,629  
14,352  
0  
0  
0  
0  
0  
11,027  
11,655  
12,291  
11,800  
12,403  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
268  
334  
1,260  
1,260  
1,260  
1,260  
1,260  
242  
259  
480  
301  
354  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,660  
52,435  
52,842  
53,191  
53,562  
8,262  
8,661  
8,657  
8,305  
6,763  
8,262  
8,661  
8,657  
8,305  
6,763  
0  
0  
0  
0  
0  
42,398  
43,773  
44,185  
44,887  
46,799  
42,398  
43,773  
44,185  
44,887  
46,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0