Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
53,191  
53,562  
55,957  
54,830  
58,301  
39,563  
39,210  
40,871  
40,112  
43,531  
1,881  
3,119  
3,453  
1,676  
1,222  
18,102  
15,102  
16,297  
20,121  
22,338  
4,463  
2,863  
2,527  
2,217  
3,286  
15,116  
18,064  
18,593  
16,098  
16,684  
0  
63  
0  
0  
0  
13,629  
14,352  
15,086  
14,718  
14,770  
0  
0  
140  
140  
0  
11,800  
12,403  
13,006  
13,386  
14,026  
0  
0  
0  
0  
0  
268  
334  
31  
63  
28  
1,260  
1,260  
258  
258  
258  
301  
354  
1,650  
871  
458  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
53,191  
53,562  
55,957  
54,830  
58,301  
8,305  
6,763  
7,622  
7,273  
9,706  
8,305  
6,763  
7,622  
7,273  
9,706  
0  
0  
0  
0  
0  
44,887  
46,799  
48,335  
47,557  
48,595  
44,887  
46,799  
48,335  
47,557  
48,595  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0