Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,255  
138,917  
144,814  
135,642  
136,235  
93,698  
94,567  
102,835  
94,116  
94,682  
2,980  
4,418  
639  
727  
805  
0  
0  
5,315  
5,200  
5,200  
14,977  
22,429  
12,151  
10,657  
13,142  
75,248  
67,630  
84,012  
77,024  
75,023  
494  
90  
718  
508  
512  
44,557  
44,350  
41,979  
41,526  
41,552  
115  
115  
0  
0  
0  
19,581  
19,256  
18,229  
17,628  
18,177  
0  
0  
0  
0  
0  
3,052  
2,667  
2,188  
2,174  
1,775  
690  
843  
548  
398  
548  
21,119  
21,469  
21,015  
21,326  
21,052  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,255  
138,917  
144,814  
135,642  
136,235  
86,905  
82,740  
95,660  
84,686  
80,745  
82,679  
80,392  
92,626  
83,042  
76,819  
4,226  
2,348  
3,034  
1,644  
3,926  
51,350  
56,177  
49,154  
50,955  
55,490  
51,350  
56,177  
49,154  
50,955  
55,490  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0