Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,814  
135,642  
136,235  
145,600  
160,324  
102,835  
94,116  
94,682  
100,959  
116,493  
639  
727  
805  
4,318  
1,676  
5,315  
5,200  
5,200  
5,200  
5,200  
12,151  
10,657  
13,142  
24,451  
47,860  
84,012  
77,024  
75,023  
66,747  
61,646  
718  
508  
512  
243  
112  
41,979  
41,526  
41,552  
44,640  
43,830  
0  
0  
0  
0  
0  
18,229  
17,628  
18,177  
18,201  
17,699  
0  
0  
0  
0  
0  
2,188  
2,174  
1,775  
3,625  
3,240  
548  
398  
548  
1,598  
1,470  
21,015  
21,326  
21,052  
21,217  
21,422  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,814  
135,642  
136,235  
145,600  
160,324  
95,660  
84,686  
80,745  
99,925  
116,970  
92,626  
83,042  
76,819  
97,368  
112,884  
3,034  
1,644  
3,926  
2,557  
4,086  
49,154  
50,955  
55,490  
45,675  
43,354  
49,154  
50,955  
55,490  
45,675  
43,354  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0