Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,693  
138,255  
138,917  
144,814  
135,642  
103,915  
93,698  
94,567  
102,835  
94,116  
6,040  
2,980  
4,418  
639  
727  
0  
0  
0  
5,315  
5,200  
10,401  
14,977  
22,429  
12,151  
10,657  
86,096  
75,248  
67,630  
84,012  
77,024  
1,378  
494  
90  
718  
508  
43,778  
44,557  
44,350  
41,979  
41,526  
211  
115  
115  
0  
0  
19,088  
19,581  
19,256  
18,229  
17,628  
0  
0  
0  
0  
0  
2,945  
3,052  
2,667  
2,188  
2,174  
420  
690  
843  
548  
398  
21,115  
21,119  
21,469  
21,015  
21,326  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,693  
138,255  
138,917  
144,814  
135,642  
102,272  
86,905  
82,740  
95,660  
84,686  
100,518  
82,679  
80,392  
92,626  
83,042  
1,754  
4,226  
2,348  
3,034  
1,644  
45,421  
51,350  
56,177  
49,154  
50,955  
45,421  
51,350  
56,177  
49,154  
50,955  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0