Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
115,979  
90,499  
108,926  
102,759  
118,436  
88,450  
63,084  
79,965  
72,822  
88,103  
2,813  
3,555  
5,140  
4,541  
5,745  
0  
0  
0  
0  
0  
51,774  
25,791  
24,419  
26,071  
34,252  
34,351  
33,596  
49,553  
41,682  
47,304  
-488  
141  
853  
528  
801  
27,529  
27,415  
28,962  
29,937  
30,333  
0  
0  
0  
0  
0  
26,932  
26,445  
27,742  
28,467  
25,539  
0  
0  
0  
0  
0  
128  
0  
0  
647  
3,672  
0  
0  
0  
0  
0  
470  
970  
1,220  
822  
1,122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
115,979  
90,499  
108,926  
102,759  
118,436  
32,713  
20,890  
30,148  
24,561  
37,260  
32,713  
20,890  
30,148  
24,561  
37,260  
0  
0  
0  
0  
0  
83,266  
69,608  
78,778  
78,198  
81,176  
83,266  
69,608  
78,778  
78,198  
81,176  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0