Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
227,490  
228,664  
232,446  
240,472  
238,300  
73,730  
70,338  
67,466  
72,049  
67,589  
17,421  
16,375  
18,957  
20,847  
30,937  
37,000  
35,000  
26,000  
31,090  
17,190  
13,937  
12,583  
16,050  
14,530  
12,659  
1,149  
1,375  
1,436  
1,556  
1,451  
4,223  
5,005  
5,022  
4,026  
5,351  
153,760  
158,326  
164,981  
168,423  
170,711  
500  
500  
500  
500  
500  
86,920  
89,347  
91,698  
93,819  
96,304  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,368  
61,348  
64,967  
64,967  
64,967  
5,972  
7,131  
7,816  
9,137  
8,940  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
227,490  
228,664  
232,446  
240,472  
238,300  
55,598  
50,019  
50,734  
61,894  
62,678  
39,578  
33,998  
34,746  
45,906  
46,657  
16,021  
16,021  
15,989  
15,989  
16,021  
171,892  
178,645  
181,712  
178,578  
175,622  
171,892  
178,645  
181,712  
178,578  
175,622  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0