Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,446  
240,472  
238,300  
239,272  
237,569  
67,466  
72,049  
67,589  
63,879  
59,737  
18,957  
20,847  
30,937  
20,480  
17,402  
26,000  
31,090  
17,190  
21,190  
21,890  
16,050  
14,530  
12,659  
16,109  
15,317  
1,436  
1,556  
1,451  
1,436  
1,421  
5,022  
4,026  
5,351  
4,664  
3,706  
164,981  
168,423  
170,711  
175,393  
177,832  
500  
500  
500  
500  
500  
91,698  
93,819  
96,304  
98,812  
101,353  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
64,967  
64,967  
64,967  
65,625  
65,625  
7,816  
9,137  
8,940  
10,457  
10,355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,446  
240,472  
238,300  
239,272  
237,569  
50,734  
61,894  
62,678  
62,762  
60,216  
34,746  
45,906  
46,657  
46,774  
44,227  
15,989  
15,989  
16,021  
15,989  
15,989  
181,712  
178,578  
175,622  
176,510  
177,353  
181,712  
178,578  
175,622  
176,510  
177,353  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0