Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
240,472  
239,415  
239,272  
237,569  
238,713  
72,049  
67,994  
63,879  
59,737  
57,147  
20,847  
30,937  
20,480  
17,402  
15,922  
31,090  
17,190  
21,190  
21,890  
21,840  
14,530  
14,076  
16,109  
15,317  
14,303  
1,556  
1,451  
1,436  
1,421  
1,419  
4,026  
4,340  
4,664  
3,706  
3,663  
168,423  
171,421  
175,393  
177,832  
181,566  
500  
500  
500  
500  
514  
93,819  
96,304  
98,812  
101,353  
105,157  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
64,967  
65,684  
65,625  
65,625  
65,625  
9,137  
8,933  
10,457  
10,355  
10,271  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
240,472  
239,415  
239,272  
237,569  
238,713  
61,894  
62,559  
62,762  
60,216  
61,422  
45,906  
46,571  
46,774  
44,227  
45,339  
15,989  
15,989  
15,989  
15,989  
16,083  
178,578  
176,856  
176,510  
177,353  
177,290  
178,578  
176,856  
176,510  
177,353  
177,290  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0