Công ty Cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,272  
237,569  
238,713  
239,523  
244,488  
63,879  
59,737  
57,147  
54,173  
59,179  
20,480  
17,402  
15,922  
14,981  
20,633  
21,190  
21,890  
21,840  
20,340  
18,340  
16,109  
15,317  
14,303  
13,597  
14,854  
1,436  
1,421  
1,419  
1,381  
1,334  
4,664  
3,706  
3,663  
3,874  
4,018  
175,393  
177,832  
181,566  
185,350  
185,309  
500  
500  
514  
514  
500  
98,812  
101,353  
105,157  
108,764  
110,406  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
65,625  
65,625  
65,625  
65,625  
62,972  
10,457  
10,355  
10,271  
10,448  
11,431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,272  
237,569  
238,713  
239,523  
244,488  
62,762  
60,216  
61,422  
66,530  
77,540  
46,774  
44,227  
45,339  
48,699  
59,524  
15,989  
15,989  
16,083  
17,830  
18,015  
176,510  
177,353  
177,290  
172,994  
166,948  
176,510  
177,353  
177,290  
172,994  
166,948  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0