Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
328,745  
331,577  
307,564  
331,780  
437,780  
219,672  
234,624  
233,324  
253,998  
365,909  
21,930  
18,329  
14,711  
15,005  
8,936  
2,287  
25,287  
38,287  
38,287  
38,287  
53,924  
50,862  
54,661  
57,076  
191,388  
136,908  
134,327  
120,955  
138,686  
122,903  
4,622  
5,819  
4,710  
4,944  
4,395  
109,073  
96,953  
74,239  
77,782  
71,870  
18,301  
15,344  
8,331  
8,467  
8,331  
41,848  
39,126  
39,950  
40,767  
41,723  
0  
0  
0  
0  
0  
38,236  
32,493  
15,111  
17,783  
11,347  
0  
0  
0  
0  
0  
10,689  
9,990  
10,848  
10,765  
10,470  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
328,745  
331,577  
307,564  
331,780  
437,780  
119,025  
125,915  
102,863  
129,789  
224,160  
94,378  
103,705  
95,594  
122,450  
207,242  
24,647  
22,211  
7,270  
7,339  
16,918  
209,720  
205,662  
204,700  
201,991  
213,619  
209,720  
205,662  
204,700  
201,991  
213,619  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0