Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
437,780  
476,101  
509,306  
568,175  
548,022  
365,909  
402,600  
436,347  
493,435  
471,120  
8,936  
2,708  
3,296  
7,343  
4,213  
38,287  
27,287  
54,487  
54,487  
66,487  
191,388  
246,869  
260,421  
313,476  
320,977  
122,903  
120,875  
113,452  
110,280  
75,495  
4,395  
4,860  
4,689  
7,847  
3,947  
71,870  
73,501  
72,959  
74,740  
76,902  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
8,331  
41,723  
43,017  
43,662  
44,763  
46,086  
0  
0  
0  
0  
0  
11,347  
3,855  
3,776  
3,774  
3,774  
0  
0  
0  
0  
0  
10,470  
18,299  
17,190  
17,872  
18,712  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
437,780  
476,101  
509,306  
568,175  
548,022  
224,160  
266,682  
305,330  
370,502  
345,460  
207,242  
259,517  
297,770  
362,976  
338,527  
16,918  
7,166  
7,560  
7,526  
6,932  
213,619  
209,419  
203,976  
197,673  
202,562  
213,619  
209,419  
203,976  
197,673  
202,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0