Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
911,463  
987,396  
1,088,614  
1,236,803  
1,367,413  
138,339  
139,380  
145,962  
137,826  
149,476  
57,359  
43,468  
24,017  
36,095  
24,989  
0  
0  
0  
0  
0  
29,077  
26,201  
51,961  
43,774  
55,197  
45,001  
46,510  
47,316  
38,088  
51,644  
6,902  
23,202  
22,667  
19,869  
17,645  
773,124  
848,016  
942,652  
1,098,976  
1,217,937  
21,274  
21,783  
77,768  
46,692  
46,709  
742,751  
817,694  
854,820  
891,584  
928,261  
0  
0  
0  
0  
0  
626  
661  
626  
626  
4,647  
4,074  
4,190  
4,400  
6,906  
6,906  
4,399  
3,688  
5,038  
153,168  
231,414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
911,463  
987,396  
1,088,614  
1,236,803  
1,367,413  
2,285,695  
2,298,380  
2,314,219  
2,244,737  
2,228,330  
1,909,571  
1,922,279  
2,104,791  
250,363  
272,811  
376,124  
376,101  
209,428  
1,994,374  
1,955,518  
-1,374,232  
-1,310,984  
-1,225,605  
-1,007,934  
-860,917  
-1,374,232  
-1,310,984  
-1,225,605  
-1,007,934  
-860,917  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0