Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
82,630  
74,353  
74,123  
74,833  
68,212  
40,527  
39,248  
38,575  
39,581  
37,669  
10,271  
9,541  
12,176  
5,710  
10,316  
0  
0  
0  
0  
556  
28,680  
27,555  
24,671  
31,959  
25,325  
1,058  
1,230  
1,512  
609  
752  
518  
922  
216  
1,303  
720  
42,103  
35,104  
35,547  
35,252  
30,543  
0  
0  
0  
0  
0  
36,604  
31,799  
33,440  
35,170  
30,411  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,500  
3,305  
2,107  
82  
132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
82,630  
74,353  
74,123  
74,833  
68,212  
33,589  
27,046  
28,388  
30,708  
25,829  
24,904  
23,098  
24,441  
25,031  
24,889  
8,684  
3,947  
3,947  
5,676  
940  
49,042  
47,307  
45,735  
44,126  
42,384  
49,042  
47,307  
45,735  
44,126  
42,384  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0