Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,190  
82,630  
74,353  
74,123  
74,833  
43,006  
40,527  
39,248  
38,575  
39,581  
12,613  
10,271  
9,541  
12,176  
5,710  
0  
0  
0  
0  
0  
29,062  
28,680  
27,555  
24,671  
31,959  
938  
1,058  
1,230  
1,512  
609  
393  
518  
922  
216  
1,303  
40,183  
42,103  
35,104  
35,547  
35,252  
0  
0  
0  
0  
0  
34,745  
36,604  
31,799  
33,440  
35,170  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,439  
5,500  
3,305  
2,107  
82  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,190  
82,630  
74,353  
74,123  
74,833  
35,296  
33,589  
27,046  
28,388  
30,708  
26,612  
24,904  
23,098  
24,441  
25,031  
8,684  
8,684  
3,947  
3,947  
5,676  
47,894  
49,042  
47,307  
45,735  
44,126  
47,894  
49,042  
47,307  
45,735  
44,126  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0