Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,542  
88,543  
83,190  
82,630  
74,353  
39,789  
40,746  
43,006  
40,527  
39,248  
11,660  
11,680  
12,613  
10,271  
9,541  
0  
0  
0  
0  
0  
26,311  
27,355  
29,062  
28,680  
27,555  
1,068  
1,193  
938  
1,058  
1,230  
749  
518  
393  
518  
922  
45,753  
47,797  
40,183  
42,103  
35,104  
300  
300  
0  
0  
0  
40,028  
42,106  
34,745  
36,604  
31,799  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,425  
5,391  
5,439  
5,500  
3,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,542  
88,543  
83,190  
82,630  
74,353  
34,262  
38,492  
35,296  
33,589  
27,046  
22,631  
26,860  
26,612  
24,904  
23,098  
11,632  
11,632  
8,684  
8,684  
3,947  
51,280  
50,052  
47,894  
49,042  
47,307  
51,280  
50,052  
47,894  
49,042  
47,307  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0