Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,053,840  
9,003,513  
8,409,225  
8,340,924  
8,059,037  
331,826  
439,776  
308,508  
358,175  
638,440  
20,791  
71,084  
26,524  
16,679  
50,913  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
60,000  
156,177  
218,409  
126,363  
167,967  
376,480  
104,923  
105,398  
109,093  
127,142  
143,615  
14,934  
9,885  
11,528  
11,387  
7,432  
8,722,014  
8,563,737  
8,100,718  
7,982,749  
7,420,597  
0  
0  
0  
0  
0  
558,380  
564,930  
585,423  
605,522  
625,004  
0  
0  
0  
0  
0  
8,141,340  
7,975,507  
7,492,006  
7,353,326  
6,769,427  
10,825  
11,831  
11,804  
12,128  
13,320  
11,469  
11,469  
11,484  
11,773  
12,846  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,053,840  
9,003,513  
8,409,225  
8,340,924  
8,059,037  
5,905,815  
5,859,774  
5,311,397  
5,239,099  
4,991,217  
934,691  
842,528  
776,346  
770,245  
446,251  
4,971,123  
5,017,246  
4,535,051  
4,468,854  
4,544,966  
3,148,026  
3,143,738  
3,097,829  
3,101,825  
3,067,820  
3,148,026  
3,143,738  
3,097,829  
3,101,825  
3,067,820  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0