Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,238,842  
8,059,037  
7,960,418  
7,683,059  
7,386,845  
358,175  
638,440  
812,514  
997,044  
1,057,478  
16,679  
50,913  
157,423  
179,383  
149,769  
35,000  
60,000  
78,000  
190,845  
266,155  
167,967  
376,480  
330,380  
376,541  
388,492  
127,142  
143,615  
240,244  
230,730  
238,548  
11,387  
7,432  
6,467  
19,545  
14,514  
7,880,667  
7,420,597  
7,147,904  
6,686,015  
6,329,367  
0  
0  
0  
0  
0  
605,522  
625,004  
645,550  
657,165  
675,076  
0  
0  
0  
0  
0  
7,251,244  
6,769,427  
6,476,205  
6,003,173  
5,629,189  
12,128  
13,320  
13,299  
13,072  
12,439  
11,773  
12,846  
12,850  
12,605  
12,664  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,238,842  
8,059,037  
7,960,418  
7,683,059  
7,386,845  
5,137,017  
4,991,217  
4,965,784  
4,711,808  
4,432,602  
685,163  
446,251  
436,676  
466,914  
486,775  
4,451,854  
4,544,966  
4,529,108  
4,244,894  
3,945,827  
3,101,825  
3,067,820  
2,994,633  
2,971,251  
2,954,242  
3,101,825  
3,067,820  
2,994,633  
2,971,251  
2,954,242  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0