Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,409,225  
8,340,924  
8,059,037  
7,960,418  
7,683,059  
308,508  
358,175  
638,440  
812,514  
997,044  
26,524  
16,679  
50,913  
157,423  
179,383  
35,000  
35,000  
60,000  
78,000  
190,845  
126,363  
167,967  
376,480  
330,380  
376,541  
109,093  
127,142  
143,615  
240,244  
230,730  
11,528  
11,387  
7,432  
6,467  
19,545  
8,100,718  
7,982,749  
7,420,597  
7,147,904  
6,686,015  
0  
0  
0  
0  
0  
585,423  
605,522  
625,004  
645,550  
657,165  
0  
0  
0  
0  
0  
7,492,006  
7,353,326  
6,769,427  
6,476,205  
6,003,173  
11,804  
12,128  
13,320  
13,299  
13,072  
11,484  
11,773  
12,846  
12,850  
12,605  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,409,225  
8,340,924  
8,059,037  
7,960,418  
7,683,059  
5,311,397  
5,239,099  
4,991,217  
4,965,784  
4,711,808  
776,346  
770,245  
446,251  
436,676  
466,914  
4,535,051  
4,468,854  
4,544,966  
4,529,108  
4,244,894  
3,097,829  
3,101,825  
3,067,820  
2,994,633  
2,971,251  
3,097,829  
3,101,825  
3,067,820  
2,994,633  
2,971,251  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0