Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,411,347  
2,487,559  
2,514,446  
2,489,083  
2,488,195  
637,585  
679,028  
677,463  
603,189  
562,176  
276,170  
257,367  
302,182  
279,500  
238,260  
3,300  
3,300  
3,300  
3,300  
3,300  
231,319  
299,434  
232,324  
201,088  
217,464  
31,558  
25,295  
20,674  
20,524  
21,711  
95,237  
93,632  
118,983  
98,778  
81,442  
1,773,762  
1,808,531  
1,836,983  
1,885,894  
1,926,020  
53  
53  
53  
53  
53  
1,094,060  
1,114,897  
1,153,155  
1,189,337  
1,230,073  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
11,578  
2,996  
7,630  
3,094  
114,744  
114,744  
111,969  
111,969  
112,232  
564,832  
567,260  
568,810  
576,904  
580,568  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,411,347  
2,487,559  
2,514,446  
2,489,083  
2,488,195  
443,283  
552,685  
519,300  
544,513  
637,184  
282,247  
337,624  
294,239  
271,452  
290,860  
161,035  
215,061  
225,061  
273,061  
346,323  
1,968,065  
1,934,874  
1,995,146  
1,944,570  
1,851,012  
1,968,065  
1,934,874  
1,995,146  
1,944,570  
1,851,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0