Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,487,559  
2,514,446  
2,489,083  
2,488,195  
2,508,067  
679,028  
677,463  
603,189  
562,176  
568,201  
257,367  
302,182  
279,500  
238,260  
251,087  
3,300  
3,300  
3,300  
3,300  
3,856  
299,434  
232,324  
201,088  
217,464  
216,447  
25,295  
20,674  
20,524  
21,711  
21,133  
93,632  
118,983  
98,778  
81,442  
75,679  
1,808,531  
1,836,983  
1,885,894  
1,926,020  
1,939,866  
53  
53  
53  
53  
53  
1,114,897  
1,153,155  
1,189,337  
1,230,073  
1,229,325  
0  
0  
0  
0  
0  
11,578  
2,996  
7,630  
3,094  
11,289  
114,744  
111,969  
111,969  
112,232  
112,232  
567,260  
568,810  
576,904  
580,568  
586,967  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,487,559  
2,514,446  
2,489,083  
2,488,195  
2,508,067  
552,685  
519,300  
544,513  
637,184  
690,664  
337,624  
294,239  
271,452  
290,860  
280,629  
215,061  
225,061  
273,061  
346,323  
410,035  
1,934,874  
1,995,146  
1,944,570  
1,851,012  
1,817,403  
1,934,874  
1,995,146  
1,944,570  
1,851,012  
1,817,403  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0