Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
657,262  
627,429  
662,723  
671,248  
676,970  
452,812  
410,193  
449,475  
468,321  
398,919  
199,286  
172,124  
191,954  
219,241  
157,533  
56,002  
47,002  
17,002  
42,002  
31,002  
187,689  
180,035  
231,429  
197,951  
200,018  
0  
70  
2  
2  
2  
9,836  
10,962  
9,089  
9,126  
10,365  
204,450  
217,236  
213,248  
202,927  
278,052  
8,875  
8,875  
8,875  
8,875  
8,950  
78,408  
75,084  
74,927  
75,659  
76,515  
36,389  
37,380  
38,372  
39,406  
40,441  
6,487  
6,732  
2,544  
3,406  
75,650  
13,139  
27,591  
28,035  
14,636  
15,181  
61,152  
61,573  
60,496  
60,944  
61,315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
657,262  
627,429  
662,723  
671,248  
676,970  
306,626  
280,788  
328,669  
343,108  
300,743  
304,731  
279,044  
326,733  
340,447  
297,759  
1,895  
1,745  
1,936  
2,661  
2,984  
350,636  
346,641  
334,054  
328,140  
376,227  
350,636  
346,641  
334,054  
328,140  
376,227  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0