Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
695,865  
685,257  
657,262  
627,429  
662,723  
493,672  
480,296  
452,812  
410,193  
449,475  
183,048  
238,389  
199,286  
172,124  
191,954  
24,001  
19,000  
56,002  
47,002  
17,002  
275,025  
212,965  
187,689  
180,035  
231,429  
0  
0  
0  
70  
2  
11,599  
9,942  
9,836  
10,962  
9,089  
202,193  
204,961  
204,450  
217,236  
213,248  
8,877  
8,877  
8,875  
8,875  
8,875  
81,553  
83,004  
78,408  
75,084  
74,927  
34,406  
35,397  
36,389  
37,380  
38,372  
192  
243  
6,487  
6,732  
2,544  
15,506  
15,506  
13,139  
27,591  
28,035  
61,660  
61,934  
61,152  
61,573  
60,496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
695,865  
685,257  
657,262  
627,429  
662,723  
336,682  
332,172  
306,626  
280,788  
328,669  
335,101  
330,414  
304,731  
279,044  
326,733  
1,581  
1,758  
1,895  
1,745  
1,936  
359,184  
353,085  
350,636  
346,641  
334,054  
359,184  
353,085  
350,636  
346,641  
334,054  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0