Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
605,962  
577,379  
553,692  
695,865  
685,257  
415,842  
382,937  
355,964  
493,672  
480,296  
200,823  
182,957  
155,469  
183,048  
238,389  
1,000  
1,000  
25,316  
24,001  
19,000  
203,508  
188,516  
154,991  
275,025  
212,965  
0  
0  
0  
0  
0  
10,511  
10,465  
20,189  
11,599  
9,942  
190,120  
194,441  
197,728  
202,193  
204,961  
9,102  
9,264  
9,264  
8,877  
8,877  
75,649  
77,765  
79,393  
81,553  
83,004  
31,431  
32,423  
33,414  
34,406  
35,397  
236  
201  
371  
192  
243  
13,522  
14,148  
14,148  
15,506  
15,506  
60,180  
60,640  
61,138  
61,660  
61,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
605,962  
577,379  
553,692  
695,865  
685,257  
251,788  
228,615  
208,748  
336,682  
332,172  
250,294  
227,181  
207,208  
335,101  
330,414  
1,494  
1,434  
1,541  
1,581  
1,758  
354,174  
348,763  
344,943  
359,184  
353,085  
354,174  
348,763  
344,943  
359,184  
353,085  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0