Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,621,312  
38,104,030  
36,775,364  
36,087,235  
38,119,918  
5,716,028  
7,122,641  
7,612,491  
10,217,478  
13,339,607  
1,112,608  
2,431,381  
2,325,005  
1,532,281  
1,404,510  
701,417  
701,417  
14,983  
14,983  
60,182  
1,049,460  
1,047,919  
1,226,188  
1,129,069  
3,886,016  
819,528  
901,518  
1,380,827  
2,294,077  
1,969,431  
2,033,016  
2,040,406  
2,665,488  
5,247,067  
6,019,468  
32,905,283  
30,981,390  
29,162,874  
25,869,757  
24,780,311  
6,194  
10,107  
7,970  
9,917  
9,501  
299,942  
307,842  
283,422  
302,827  
168,008  
26,521,200  
25,849,769  
24,708,794  
21,241,807  
20,182,535  
1,625,222  
1,343,478  
818,694  
1,106,395  
1,294,574  
1,832,000  
1,832,000  
1,830,000  
1,830,000  
1,830,000  
2,620,725  
1,638,194  
1,513,994  
1,378,811  
1,295,693  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,621,312  
38,104,030  
36,775,364  
36,087,235  
38,119,918  
9,509,039  
9,593,150  
8,961,950  
8,831,541  
11,484,364  
5,611,678  
5,678,594  
5,211,413  
5,283,421  
7,564,061  
3,897,361  
3,914,556  
3,750,537  
3,548,120  
3,920,302  
29,112,273  
28,510,880  
27,813,415  
27,255,694  
26,635,554  
29,112,273  
28,510,880  
27,813,415  
27,255,694  
26,635,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0