Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
37,212,105  
38,621,312  
38,104,030  
36,775,364  
36,087,235  
4,815,223  
5,716,028  
7,122,641  
7,612,491  
10,217,478  
702,379  
1,112,608  
2,431,381  
2,325,005  
1,532,281  
76,125  
701,417  
701,417  
14,983  
14,983  
1,292,916  
1,049,460  
1,047,919  
1,226,188  
1,129,069  
864,044  
819,528  
901,518  
1,380,827  
2,294,077  
1,879,759  
2,033,016  
2,040,406  
2,665,488  
5,247,067  
32,396,882  
32,905,283  
30,981,390  
29,162,874  
25,869,757  
6,194  
6,194  
10,107  
7,970  
9,917  
223,247  
299,942  
307,842  
283,422  
302,827  
27,632,324  
26,521,200  
25,849,769  
24,708,794  
21,241,807  
1,102,190  
1,625,222  
1,343,478  
818,694  
1,106,395  
830,000  
1,832,000  
1,832,000  
1,830,000  
1,830,000  
2,602,927  
2,620,725  
1,638,194  
1,513,994  
1,378,811  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
37,212,105  
38,621,312  
38,104,030  
36,775,364  
36,087,235  
9,904,795  
9,509,039  
9,593,150  
8,961,950  
8,831,541  
5,979,832  
5,611,678  
5,678,594  
5,211,413  
5,283,421  
3,924,963  
3,897,361  
3,914,556  
3,750,537  
3,548,120  
27,307,311  
29,112,273  
28,510,880  
27,813,415  
27,255,694  
27,307,311  
29,112,273  
28,510,880  
27,813,415  
27,255,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0