Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,666,481  
1,630,512  
1,426,018  
1,419,084  
1,240,413  
1,201,920  
1,146,129  
926,484  
919,724  
921,958  
11,971  
15,892  
34,576  
31,260  
42,948  
0  
0  
0  
0  
0  
33,388  
52,199  
109,761  
111,522  
372,911  
1,129,887  
1,067,720  
764,533  
758,665  
488,017  
26,674  
10,317  
17,614  
18,277  
18,083  
464,561  
484,383  
499,533  
499,359  
318,454  
25  
380  
360  
360  
360  
3,076  
3,201  
3,695  
3,452  
3,558  
0  
0  
0  
0  
0  
369  
369  
0  
0  
0  
458,979  
478,512  
494,012  
494,012  
314,073  
2,112  
1,922  
1,467  
1,536  
464  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,666,481  
1,630,512  
1,426,018  
1,419,084  
1,240,413  
406,070  
598,699  
407,503  
404,676  
326,878  
306,046  
498,675  
307,479  
304,652  
226,854  
100,024  
100,024  
100,024  
100,024  
100,024  
1,260,411  
1,031,812  
1,018,514  
1,014,407  
913,535  
1,260,411  
1,031,812  
1,018,514  
1,014,407  
913,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0