Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,630,512  
1,426,018  
1,419,084  
1,240,413  
1,098,906  
1,146,129  
926,484  
919,724  
921,958  
790,167  
15,892  
34,576  
31,260  
42,948  
33,265  
0  
0  
0  
0  
0  
52,199  
109,761  
111,522  
372,911  
251,568  
1,067,720  
764,533  
758,665  
488,017  
487,432  
10,317  
17,614  
18,277  
18,083  
17,902  
484,383  
499,533  
499,359  
318,454  
308,739  
380  
360  
360  
360  
360  
3,201  
3,695  
3,452  
3,558  
2,426  
0  
0  
0  
0  
0  
369  
0  
0  
0  
0  
478,512  
494,012  
494,012  
314,073  
303,768  
1,922  
1,467  
1,536  
464  
2,185  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,630,512  
1,426,018  
1,419,084  
1,240,413  
1,098,906  
598,699  
407,503  
404,676  
326,878  
300,783  
498,675  
307,479  
304,652  
226,854  
200,758  
100,024  
100,024  
100,024  
100,024  
100,024  
1,031,812  
1,018,514  
1,014,407  
913,535  
798,123  
1,031,812  
1,018,514  
1,014,407  
913,535  
798,123  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0