Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
491,414  
565,242  
540,162  
551,895  
535,401  
350,031  
417,609  
396,660  
411,773  
399,509  
34,244  
53,216  
27,472  
44,767  
31,635  
35,000  
35,000  
50,000  
50,000  
50,000  
132,461  
169,036  
133,564  
113,167  
130,676  
131,162  
143,366  
169,335  
185,366  
174,144  
17,164  
16,991  
16,289  
18,473  
13,054  
141,384  
147,633  
143,502  
140,122  
135,892  
862  
163  
885  
2,197  
2,924  
47,332  
49,661  
51,835  
53,946  
54,695  
0  
0  
0  
0  
0  
73,509  
73,509  
67,611  
58,976  
47,962  
17,664  
20,495  
20,342  
21,785  
25,405  
2,017  
3,805  
2,830  
3,218  
4,906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
491,414  
565,242  
540,162  
551,895  
535,401  
150,596  
224,857  
194,685  
210,480  
186,860  
149,173  
224,000  
193,864  
209,948  
186,833  
1,423  
857  
821  
532  
27  
340,818  
340,385  
345,477  
341,415  
348,541  
340,689  
340,255  
345,347  
341,285  
348,411  
130  
130  
130  
130  
130  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0