Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
554,576  
491,414  
565,242  
540,162  
551,895  
418,376  
350,031  
417,609  
396,660  
411,773  
84,050  
34,244  
53,216  
27,472  
44,767  
35,000  
35,000  
35,000  
50,000  
50,000  
130,072  
132,461  
169,036  
133,564  
113,167  
150,663  
131,162  
143,366  
169,335  
185,366  
18,590  
17,164  
16,991  
16,289  
18,473  
136,199  
141,384  
147,633  
143,502  
140,122  
215  
862  
163  
885  
2,197  
45,145  
47,332  
49,661  
51,835  
53,946  
0  
0  
0  
0  
0  
73,509  
73,509  
73,509  
67,611  
58,976  
15,418  
17,664  
20,495  
20,342  
21,785  
1,912  
2,017  
3,805  
2,830  
3,218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
554,576  
491,414  
565,242  
540,162  
551,895  
224,429  
150,596  
224,857  
194,685  
210,480  
222,612  
149,173  
224,000  
193,864  
209,948  
1,817  
1,423  
857  
821  
532  
330,147  
340,818  
340,385  
345,477  
341,415  
330,017  
340,689  
340,255  
345,347  
341,285  
130  
130  
130  
130  
130  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0