Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
528,491  
542,888  
527,981  
554,576  
491,414  
394,730  
409,703  
395,489  
418,376  
350,031  
27,320  
56,884  
36,740  
84,050  
34,244  
30,000  
30,000  
65,000  
35,000  
35,000  
168,592  
175,688  
135,360  
130,072  
132,461  
146,751  
133,176  
140,294  
150,663  
131,162  
22,067  
13,955  
18,095  
18,590  
17,164  
133,761  
133,185  
132,492  
136,199  
141,384  
597  
214  
565  
215  
862  
39,493  
40,844  
43,163  
45,145  
47,332  
0  
0  
0  
0  
0  
5,782  
73,969  
73,224  
73,509  
73,509  
14,609  
16,602  
13,849  
15,418  
17,664  
73,279  
1,556  
1,691  
1,912  
2,017  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
528,491  
542,888  
527,981  
554,576  
491,414  
189,261  
208,282  
197,397  
224,429  
150,596  
187,184  
206,381  
195,266  
222,612  
149,173  
2,077  
1,900  
2,130  
1,817  
1,423  
339,229  
334,606  
330,585  
330,147  
340,818  
339,099  
334,476  
330,455  
330,017  
340,689  
130  
130  
130  
130  
130  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0