Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
305,061  
306,177  
307,070  
333,139  
340,738  
2,318  
3,176  
10,288  
34,478  
41,673  
888  
1,683  
1,974  
535  
917  
0  
0  
0  
0  
0  
412  
475  
628  
26,490  
13,844  
1,018  
1,018  
1,018  
1,518  
20,740  
0  
0  
6,668  
5,936  
6,171  
302,742  
303,001  
296,782  
298,660  
299,065  
0  
0  
0  
0  
0  
248,374  
248,374  
248,568  
266,980  
266,980  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,713  
1,713  
0  
0  
0  
0  
0  
54,369  
54,628  
48,214  
29,968  
30,373  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
305,061  
306,177  
307,070  
333,139  
340,738  
236,270  
228,622  
214,345  
237,728  
241,492  
236,270  
228,622  
214,345  
102,637  
106,402  
0  
0  
0  
135,091  
135,091  
68,791  
77,555  
92,726  
95,411  
99,246  
68,791  
77,555  
92,726  
95,411  
99,246  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0