Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,134,203  
1,791,439  
1,779,418  
1,764,410  
1,857,094  
1,809,487  
1,479,394  
1,477,223  
1,448,379  
1,534,574  
39,968  
17,431  
37,135  
16,841  
94,516  
5,132  
5,132  
5,132  
5,132  
132  
892,279  
759,099  
910,575  
916,119  
914,553  
869,657  
693,097  
510,980  
507,343  
522,428  
2,451  
4,635  
13,401  
2,944  
2,945  
324,716  
312,045  
302,195  
316,031  
322,521  
48  
48  
48  
48  
48  
16,384  
17,667  
18,905  
20,155  
16,919  
15,197  
15,371  
15,544  
15,691  
15,864  
57,103  
56,945  
56,724  
56,273  
60,333  
39,688  
38,638  
26,810  
34,209  
34,209  
196,296  
183,375  
184,164  
189,656  
195,147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,134,203  
1,791,439  
1,779,418  
1,764,410  
1,857,094  
1,106,820  
794,847  
774,187  
761,115  
859,206  
1,097,299  
785,326  
744,666  
731,829  
858,626  
9,521  
9,521  
29,521  
29,286  
580  
1,027,383  
996,592  
1,005,231  
1,003,295  
997,888  
1,027,383  
996,592  
1,005,231  
1,003,295  
997,888  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0