Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,764,410  
1,857,094  
1,976,213  
2,055,024  
2,156,116  
1,448,379  
1,534,574  
1,651,432  
1,714,183  
1,776,929  
16,841  
94,516  
43,094  
47,239  
64,133  
5,132  
132  
132  
132  
132  
916,119  
914,553  
1,053,477  
1,115,871  
1,014,871  
507,343  
522,428  
552,038  
547,721  
691,694  
2,944  
2,945  
2,692  
3,221  
6,100  
316,031  
322,521  
324,780  
340,840  
379,187  
48  
48  
48  
48  
48  
20,155  
16,919  
18,120  
19,354  
17,297  
15,691  
15,864  
4,984  
5,157  
5,331  
56,273  
60,333  
65,972  
80,653  
87,501  
34,209  
34,209  
34,797  
30,940  
30,940  
189,656  
195,147  
200,859  
204,689  
238,070  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,764,410  
1,857,094  
1,976,213  
2,055,024  
2,156,116  
761,115  
859,206  
922,428  
1,011,435  
1,194,361  
731,829  
858,626  
921,568  
895,621  
1,013,857  
29,286  
580  
860  
115,814  
180,504  
1,003,295  
997,888  
1,053,784  
1,043,588  
961,755  
1,003,295  
997,888  
1,053,784  
1,043,588  
961,755  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0