Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,856,990  
1,976,213  
2,055,024  
2,156,116  
2,019,314  
1,553,134  
1,651,432  
1,714,183  
1,776,929  
1,661,492  
94,516  
43,094  
47,239  
64,133  
55,748  
132  
132  
132  
132  
132  
914,555  
1,053,477  
1,115,871  
1,014,871  
904,271  
541,028  
552,038  
547,721  
691,694  
696,341  
2,904  
2,692  
3,221  
6,100  
5,000  
303,855  
324,780  
340,840  
379,187  
357,822  
48  
48  
48  
48  
48  
16,919  
18,120  
19,354  
17,297  
18,283  
4,810  
4,984  
5,157  
5,331  
5,505  
52,678  
65,972  
80,653  
87,501  
87,162  
34,212  
34,797  
30,940  
30,940  
30,940  
195,188  
200,859  
204,689  
238,070  
215,885  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,856,990  
1,976,213  
2,055,024  
2,156,116  
2,019,314  
798,425  
922,428  
1,011,435  
1,194,361  
1,069,748  
797,844  
921,568  
895,621  
1,013,857  
889,181  
580  
860  
115,814  
180,504  
180,567  
1,058,565  
1,053,784  
1,043,588  
961,755  
949,566  
1,058,565  
1,053,784  
1,043,588  
961,755  
949,566  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0