Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,429,737  
2,468,448  
2,591,656  
2,578,237  
2,593,092  
171,392  
176,636  
296,631  
241,053  
224,597  
54,656  
37,260  
101,040  
93,878  
96,749  
0  
0  
0  
0  
0  
113,786  
137,207  
193,221  
144,440  
125,685  
1,869  
1,750  
1,732  
1,744  
1,886  
1,081  
418  
638  
991  
277  
2,258,345  
2,291,812  
2,295,025  
2,337,183  
2,368,496  
0  
0  
0  
0  
0  
2,219,780  
2,264,326  
2,276,980  
2,322,818  
2,328,530  
0  
0  
0  
0  
0  
14,013  
6,200  
14,846  
11,437  
37,039  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
22,602  
19,335  
1,250  
979  
977  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,429,737  
2,468,448  
2,591,656  
2,578,237  
2,593,092  
1,140,244  
1,207,306  
1,254,924  
1,328,635  
1,374,250  
534,347  
533,582  
460,584  
420,004  
397,474  
605,897  
673,724  
794,340  
908,631  
976,776  
1,289,494  
1,261,142  
1,336,733  
1,249,602  
1,218,842  
1,289,494  
1,261,142  
1,336,733  
1,249,602  
1,218,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0