Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,200,761  
2,278,246  
3,629,779  
2,399,897  
2,429,737  
68,463  
118,709  
191,766  
175,805  
171,392  
12,788  
52,595  
26,600  
47,418  
54,656  
0  
0  
0  
0  
0  
49,773  
62,300  
165,007  
125,778  
113,786  
1,192  
1,190  
159  
1,893  
1,869  
4,711  
2,623  
0  
716  
1,081  
2,132,298  
2,159,536  
3,438,013  
2,224,092  
2,258,345  
0  
0  
595,976  
0  
0  
2,100,640  
2,130,548  
14,896  
2,176,704  
2,219,780  
0  
0  
0  
0  
0  
7,695  
4,977  
2,825,030  
23,175  
14,013  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
1,950  
22,013  
22,062  
161  
22,264  
22,602  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,200,761  
2,278,246  
3,629,779  
2,399,897  
2,429,737  
955,661  
1,032,489  
2,366,749  
1,187,830  
1,140,244  
455,877  
557,998  
1,890,676  
657,226  
534,347  
499,785  
474,492  
476,073  
530,604  
605,897  
1,245,100  
1,245,756  
1,263,031  
1,212,067  
1,289,494  
1,245,100  
1,245,756  
1,263,031  
1,212,067  
1,289,494  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0