Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
399,208  
405,917  
400,665  
411,147  
416,351  
21,230  
24,912  
12,579  
15,909  
13,948  
9,873  
10,636  
2,267  
3,432  
1,791  
0  
0  
0  
0  
0  
838  
3,967  
555  
695  
2,602  
7,806  
8,428  
8,341  
8,368  
6,692  
2,714  
1,882  
1,415  
3,413  
2,863  
377,978  
381,004  
388,086  
395,239  
402,402  
82  
82  
82  
82  
82  
374,168  
380,617  
387,067  
393,588  
400,108  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,729  
305  
937  
1,569  
2,212  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
399,208  
405,917  
400,665  
411,147  
416,351  
327,539  
339,649  
328,635  
335,568  
333,067  
12,854  
13,730  
24,036  
29,181  
25,213  
314,685  
325,920  
304,599  
306,387  
307,853  
71,669  
66,267  
72,030  
75,579  
83,284  
71,669  
66,267  
72,030  
75,579  
83,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0