Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
400,665  
411,147  
416,351  
423,045  
428,763  
12,579  
15,909  
13,948  
13,550  
12,197  
2,267  
3,432  
1,791  
1,937  
981  
0  
0  
0  
0  
0  
555  
695  
2,602  
2,219  
747  
8,341  
8,368  
6,692  
7,084  
8,712  
1,415  
3,413  
2,863  
2,310  
1,757  
388,086  
395,239  
402,402  
409,495  
416,566  
82  
82  
82  
82  
82  
387,067  
393,588  
400,108  
406,558  
412,964  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
937  
1,569  
2,212  
2,855  
3,520  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
400,665  
411,147  
416,351  
423,045  
428,763  
328,635  
335,568  
333,067  
331,547  
329,320  
24,036  
29,181  
25,213  
21,498  
21,631  
304,599  
306,387  
307,853  
310,048  
307,689  
72,030  
75,579  
83,284  
91,498  
99,444  
72,030  
75,579  
83,284  
91,498  
99,444  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0