Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,476,438  
2,504,610  
2,647,461  
2,720,305  
2,808,769  
486,403  
341,469  
366,715  
319,313  
340,130  
298,037  
183,071  
208,370  
167,754  
177,696  
0  
0  
0  
0  
0  
151,104  
118,792  
115,999  
110,845  
119,570  
18,755  
20,208  
21,101  
19,406  
19,162  
18,507  
19,399  
21,245  
21,308  
23,702  
1,990,035  
2,163,141  
2,280,747  
2,400,992  
2,468,639  
48,013  
3,612  
3,233  
3,202  
1,982  
1,879,652  
2,093,639  
2,208,866  
2,336,381  
2,378,436  
0  
0  
0  
0  
0  
1,000  
4,624  
8,238  
100  
26,069  
0  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
61,370  
60,267  
59,409  
60,309  
61,152  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,476,438  
2,504,610  
2,647,461  
2,720,305  
2,808,769  
723,397  
784,576  
955,208  
1,060,083  
1,112,853  
350,401  
377,039  
494,768  
527,543  
547,924  
372,996  
407,537  
460,440  
532,539  
564,929  
1,753,041  
1,720,035  
1,692,253  
1,660,222  
1,695,917  
1,753,041  
1,720,035  
1,692,253  
1,660,222  
1,695,917  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0