Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,504,610  
2,647,461  
2,720,305  
2,808,769  
2,754,502  
341,469  
366,715  
319,313  
340,130  
287,607  
183,071  
208,370  
167,754  
177,696  
123,900  
0  
0  
0  
0  
0  
118,792  
115,999  
110,845  
119,570  
120,476  
20,208  
21,101  
19,406  
19,162  
18,911  
19,399  
21,245  
21,308  
23,702  
24,319  
2,163,141  
2,280,747  
2,400,992  
2,468,639  
2,466,895  
3,612  
3,233  
3,202  
1,982  
1,550  
2,093,639  
2,208,866  
2,336,381  
2,378,436  
2,372,412  
0  
0  
0  
0  
0  
4,624  
8,238  
100  
26,069  
30,910  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
60,267  
59,409  
60,309  
61,152  
61,023  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,504,610  
2,647,461  
2,720,305  
2,808,769  
2,754,502  
784,576  
955,208  
1,060,083  
1,112,853  
1,089,717  
377,039  
494,768  
527,543  
547,924  
524,530  
407,537  
460,440  
532,539  
564,929  
565,186  
1,720,035  
1,692,253  
1,660,222  
1,695,917  
1,664,785  
1,720,035  
1,692,253  
1,660,222  
1,695,917  
1,664,785  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0