Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
338,011  
332,525  
354,157  
352,257  
343,361  
233,387  
224,106  
239,597  
238,106  
231,373  
67,489  
59,761  
61,800  
58,408  
66,109  
0  
0  
0  
0  
0  
163,913  
161,314  
175,205  
174,890  
161,104  
0  
0  
0  
0  
0  
1,985  
3,031  
2,591  
4,808  
4,160  
104,624  
108,418  
114,561  
114,151  
111,988  
4,164  
4,346  
10,357  
10,025  
9,838  
48,281  
33,398  
33,552  
34,109  
34,799  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,281  
14,781  
14,137  
13,065  
51,982  
54,909  
55,171  
54,979  
53,172  
197  
484  
700  
900  
1,114  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
338,011  
332,525  
354,157  
352,257  
343,361  
129,471  
119,233  
143,166  
143,491  
137,723  
79,666  
67,928  
90,861  
88,659  
82,721  
49,805  
51,305  
52,305  
54,831  
55,002  
208,540  
213,291  
210,991  
208,766  
205,638  
208,540  
213,291  
210,991  
208,766  
205,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0