Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
340,936  
339,933  
332,525  
354,157  
352,257  
235,956  
233,387  
224,106  
239,597  
238,106  
76,643  
67,489  
59,761  
61,800  
58,408  
0  
0  
0  
0  
0  
157,782  
163,913  
161,314  
175,205  
174,890  
0  
0  
0  
0  
0  
1,531  
1,985  
3,031  
2,591  
4,808  
104,980  
106,546  
108,418  
114,561  
114,151  
3,177  
4,164  
4,346  
10,357  
10,025  
48,183  
48,281  
33,398  
33,552  
34,109  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,281  
14,781  
14,137  
53,530  
53,904  
54,909  
55,171  
54,979  
90  
197  
484  
700  
900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
340,936  
339,933  
332,525  
354,157  
352,257  
127,027  
129,471  
119,233  
143,166  
143,491  
77,222  
79,666  
67,928  
90,861  
88,659  
49,805  
49,805  
51,305  
52,305  
54,831  
213,909  
210,462  
213,291  
210,991  
208,766  
213,909  
210,462  
213,291  
210,991  
208,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0