Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
724,787  
747,157  
677,882  
683,457  
638,599  
431,736  
451,431  
424,139  
430,717  
398,573  
110,176  
97,203  
79,590  
84,084  
97,432  
14,845  
16,842  
27,821  
35,821  
22,151  
302,357  
333,720  
312,873  
306,924  
274,947  
0  
0  
0  
0  
0  
4,357  
3,667  
3,854  
3,888  
4,043  
293,052  
295,726  
253,743  
252,740  
240,026  
14,037  
8,291  
8,357  
8,029  
10,196  
3,361  
3,649  
3,940  
4,220  
4,024  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
275,287  
283,386  
240,990  
239,844  
225,020  
367  
399  
456  
647  
786  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
724,787  
747,157  
677,882  
683,457  
638,599  
379,410  
407,055  
402,813  
417,319  
369,237  
373,904  
401,814  
397,569  
412,076  
363,910  
5,505  
5,240  
5,243  
5,243  
5,328  
345,378  
340,102  
275,070  
266,138  
269,362  
345,378  
340,102  
275,070  
266,138  
269,362  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0