Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
678,610  
717,216  
722,431  
751,399  
724,787  
375,338  
405,520  
409,385  
455,592  
431,736  
91,913  
138,652  
131,258  
126,021  
110,176  
22,479  
21,619  
19,531  
19,531  
14,845  
255,880  
241,367  
253,295  
304,768  
302,357  
0  
0  
0  
0  
0  
5,067  
3,883  
5,301  
5,272  
4,357  
303,271  
311,696  
313,045  
295,807  
293,052  
2,984  
12,064  
13,220  
10,360  
14,037  
2,441  
2,640  
2,874  
3,097  
3,361  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
296,112  
295,144  
295,125  
281,997  
275,287  
1,734  
1,848  
1,827  
353  
367  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
678,610  
717,216  
722,431  
751,399  
724,787  
319,730  
361,098  
369,196  
402,935  
379,410  
313,694  
355,388  
363,282  
396,972  
373,904  
6,036  
5,710  
5,914  
5,963  
5,505  
358,880  
356,118  
353,235  
348,464  
345,378  
358,880  
356,118  
353,235  
348,464  
345,378  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0