Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
338,939  
329,237  
312,144  
328,718  
331,442  
194,354  
184,522  
162,240  
182,090  
188,321  
73,493  
80,423  
67,165  
91,255  
79,617  
672  
672  
672  
526  
526  
115,818  
98,727  
91,384  
86,583  
104,964  
4,102  
3,508  
2,867  
3,712  
2,881  
269  
1,191  
152  
13  
333  
144,586  
144,715  
149,904  
146,628  
143,121  
0  
0  
535  
0  
0  
111,333  
113,326  
115,668  
97,422  
96,415  
0  
0  
0  
0  
0  
1,546  
1,401  
2,905  
18,372  
16,978  
1,306  
1,218  
1,194  
1,357  
1,332  
30,400  
28,770  
29,603  
29,477  
28,397  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
338,939  
329,237  
312,144  
328,718  
331,442  
122,235  
117,053  
94,443  
120,445  
134,152  
108,886  
101,992  
78,654  
114,482  
127,940  
13,349  
15,061  
15,789  
5,962  
6,212  
216,704  
212,184  
217,701  
208,273  
197,290  
216,704  
212,184  
217,701  
208,273  
197,290  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0