Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
329,213  
312,144  
328,718  
331,442  
310,903  
183,360  
162,240  
182,090  
188,321  
172,148  
80,423  
67,165  
91,255  
79,617  
72,727  
672  
672  
526  
526  
526  
98,671  
91,384  
86,583  
104,964  
95,105  
3,508  
2,867  
3,712  
2,881  
3,594  
85  
152  
13  
333  
196  
145,854  
149,904  
146,628  
143,121  
138,755  
0  
535  
0  
0  
43  
113,326  
115,668  
97,422  
96,415  
98,066  
0  
0  
0  
0  
0  
1,401  
2,905  
18,372  
16,978  
11,111  
1,250  
1,194  
1,357  
1,332  
1,222  
29,877  
29,603  
29,477  
28,397  
28,312  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
329,213  
312,144  
328,718  
331,442  
310,903  
116,997  
94,443  
120,445  
134,152  
114,219  
102,120  
78,654  
114,482  
127,940  
102,214  
14,877  
15,789  
5,962  
6,212  
12,005  
212,216  
217,701  
208,273  
197,290  
196,684  
212,216  
217,701  
208,273  
197,290  
196,684  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0