Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
685,831  
679,065  
710,314  
743,585  
813,805  
148,149  
128,576  
137,277  
143,463  
147,611  
26,876  
20,568  
27,652  
24,035  
54,698  
0  
0  
0  
0  
0  
65,300  
56,668  
48,868  
55,147  
37,879  
39,386  
35,981  
42,122  
45,634  
36,603  
16,587  
15,360  
18,635  
18,647  
18,431  
537,682  
550,489  
573,036  
600,122  
666,193  
0  
0  
0  
0  
0  
514,637  
536,691  
558,537  
580,969  
635,480  
431  
0  
0  
0  
0  
764  
805  
589  
589  
124  
4,293  
4,307  
4,307  
4,304  
4,304  
17,558  
8,686  
9,603  
14,260  
26,285  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
685,831  
679,065  
710,314  
743,585  
813,805  
624,367  
608,934  
675,517  
727,264  
827,752  
270,288  
233,951  
289,499  
265,676  
296,574  
354,079  
374,983  
386,018  
461,588  
531,179  
61,464  
70,131  
34,796  
16,321  
-13,948  
61,464  
70,131  
34,796  
16,321  
-13,948  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0