Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
642,174  
680,611  
679,065  
710,314  
743,585  
126,289  
142,929  
128,576  
137,277  
143,463  
35,762  
26,876  
20,568  
27,652  
24,035  
0  
0  
0  
0  
0  
44,862  
60,080  
56,668  
48,868  
55,147  
32,768  
39,386  
35,981  
42,122  
45,634  
12,898  
16,587  
15,360  
18,635  
18,647  
515,884  
537,682  
550,489  
573,036  
600,122  
0  
0  
0  
0  
0  
493,223  
514,637  
536,691  
558,537  
580,969  
422  
431  
0  
0  
0  
869  
764  
805  
589  
589  
4,293  
4,293  
4,307  
4,307  
4,304  
17,077  
17,558  
8,686  
9,603  
14,260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
642,174  
680,611  
679,065  
710,314  
743,585  
579,263  
619,148  
608,934  
675,517  
727,264  
247,031  
265,069  
233,951  
289,499  
265,676  
332,231  
354,079  
374,983  
386,018  
461,588  
62,911  
61,464  
70,131  
34,796  
16,321  
62,911  
61,464  
70,131  
34,796  
16,321  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0