Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,393  
247,899  
246,686  
249,507  
250,710  
116,184  
115,954  
112,899  
114,729  
118,013  
49,673  
51,244  
50,167  
52,474  
53,366  
11,593  
11,593  
11,055  
10,055  
6,455  
50,744  
51,034  
47,549  
49,116  
54,853  
3,412  
1,368  
3,551  
2,306  
2,004  
763  
715  
576  
778  
1,336  
131,210  
131,945  
133,788  
134,779  
132,697  
25,227  
25,115  
32,053  
32,053  
32,478  
35,445  
36,625  
37,108  
38,069  
34,946  
0  
0  
0  
0  
0  
48,449  
48,288  
42,166  
42,015  
42,355  
16,825  
16,825  
17,661  
17,661  
17,661  
5,264  
5,093  
4,799  
4,980  
5,257  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,393  
247,899  
246,686  
249,507  
250,710  
98,710  
100,353  
101,320  
105,071  
103,757  
45,614  
47,448  
48,741  
52,625  
51,388  
53,096  
52,905  
52,578  
52,447  
52,369  
148,683  
147,546  
145,367  
144,436  
146,953  
148,683  
147,546  
145,367  
144,436  
146,953  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0