Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
259,880  
256,578  
252,511  
248,777  
247,393  
132,323  
128,661  
123,414  
118,706  
116,184  
39,454  
31,870  
42,216  
41,057  
49,673  
33,810  
35,331  
22,193  
20,693  
11,593  
56,301  
57,963  
56,902  
55,074  
50,744  
600  
2,512  
1,266  
1,195  
3,412  
2,158  
985  
837  
687  
763  
127,557  
127,917  
129,097  
130,072  
131,210  
25,327  
25,327  
25,227  
25,227  
25,227  
31,240  
32,286  
33,348  
34,421  
35,445  
0  
0  
0  
0  
0  
48,907  
48,692  
48,626  
48,520  
48,449  
16,600  
16,677  
16,825  
16,825  
16,825  
5,484  
4,936  
5,072  
5,079  
5,264  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
259,880  
256,578  
252,511  
248,777  
247,393  
109,565  
108,945  
106,739  
104,878  
98,710  
56,086  
55,555  
53,273  
51,549  
45,614  
53,480  
53,390  
53,466  
53,328  
53,096  
150,315  
147,633  
145,772  
143,900  
148,683  
150,315  
147,633  
145,772  
143,900  
148,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0