Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,943,379  
9,023,764  
9,291,313  
9,244,535  
9,176,456  
7,699,912  
8,788,040  
9,092,970  
9,036,498  
8,971,783  
218,882  
144,909  
151,026  
50,407  
252,027  
15,400  
14,660  
16,160  
3,935  
5,766  
2,991,935  
3,346,011  
3,520,047  
3,656,162  
3,529,665  
4,200,913  
4,979,956  
5,102,990  
5,037,018  
4,904,033  
272,782  
302,504  
302,747  
288,977  
280,292  
243,466  
235,724  
198,343  
208,037  
204,672  
3,952  
3,984  
3,888  
3,911  
3,855  
128,634  
132,294  
96,308  
99,469  
103,320  
74,669  
74,989  
75,716  
76,442  
77,169  
14,333  
4,321  
1,921  
231  
0  
6,551  
1,851  
1,851  
6,551  
805  
15,326  
18,284  
18,659  
21,432  
19,523  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,943,379  
9,023,764  
9,291,313  
9,244,535  
9,176,456  
7,593,719  
8,684,785  
8,926,011  
8,888,006  
8,827,559  
7,568,754  
8,659,697  
8,902,147  
8,863,999  
8,804,452  
24,965  
25,088  
23,864  
24,007  
23,107  
349,660  
338,978  
365,302  
356,529  
348,897  
347,620  
336,915  
363,216  
354,419  
348,129  
2,040  
2,063  
2,086  
2,110  
768  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0