Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,159,869  
1,340,559  
1,357,678  
1,458,105  
1,506,907  
948,028  
1,125,109  
1,135,595  
1,224,344  
1,260,448  
26,779  
106,128  
63,952  
88,102  
69,949  
74,486  
74,486  
71,486  
117,009  
116,486  
658,733  
775,917  
746,450  
777,379  
795,733  
185,990  
165,842  
251,548  
238,295  
270,516  
2,040  
2,736  
2,159  
3,559  
7,764  
211,841  
215,450  
222,083  
233,761  
246,459  
0  
0  
0  
0  
0  
157,750  
161,798  
172,149  
181,623  
191,240  
0  
0  
0  
107  
107  
41,350  
38,785  
34,914  
34,914  
34,914  
1,990  
1,990  
1,990  
1,990  
1,990  
10,751  
12,877  
13,030  
15,127  
18,208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,159,869  
1,340,559  
1,357,678  
1,458,105  
1,506,907  
789,301  
963,872  
990,078  
1,089,961  
1,141,884  
722,291  
893,040  
912,922  
1,010,114  
1,056,473  
67,010  
70,833  
77,156  
79,847  
85,411  
370,568  
376,687  
367,600  
368,144  
365,023  
370,568  
376,687  
367,600  
368,144  
365,023  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0