Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,357,678  
1,458,105  
1,506,907  
1,595,262  
1,377,040  
1,135,595  
1,224,344  
1,260,448  
1,361,655  
1,178,452  
63,952  
88,102  
69,949  
84,425  
46,568  
71,486  
117,009  
116,486  
113,000  
69,000  
746,450  
777,379  
795,733  
922,189  
850,604  
251,548  
238,295  
270,516  
239,124  
207,830  
2,159  
3,559  
7,764  
2,918  
4,450  
222,083  
233,761  
246,459  
233,607  
198,588  
0  
0  
0  
0  
0  
172,149  
181,623  
191,240  
200,775  
165,650  
0  
107  
107  
160  
214  
34,914  
34,914  
34,914  
10,438  
20,378  
1,990  
1,990  
1,990  
1,990  
1,990  
13,030  
15,127  
18,208  
20,244  
10,356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,357,678  
1,458,105  
1,506,907  
1,595,262  
1,377,040  
990,078  
1,089,961  
1,141,884  
1,171,971  
1,075,826  
912,922  
1,010,114  
1,056,473  
1,124,070  
1,052,923  
77,156  
79,847  
85,411  
47,901  
22,903  
367,600  
368,144  
365,023  
423,291  
301,214  
367,600  
368,144  
365,023  
423,291  
301,214  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0