Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,458,105  
1,506,907  
1,595,262  
1,377,040  
1,470,141  
1,224,344  
1,260,448  
1,361,655  
1,178,452  
1,238,099  
88,102  
69,949  
84,425  
46,568  
78,446  
117,009  
116,486  
113,000  
69,000  
123,000  
777,379  
795,733  
922,189  
850,604  
765,669  
238,295  
270,516  
239,124  
207,830  
259,440  
3,559  
7,764  
2,918  
4,450  
11,543  
233,761  
246,459  
233,607  
198,588  
232,042  
0  
0  
0  
0  
0  
181,623  
191,240  
200,775  
165,650  
153,523  
107  
107  
160  
214  
268  
34,914  
34,914  
10,438  
20,378  
24,166  
1,990  
1,990  
1,990  
1,990  
41,990  
15,127  
18,208  
20,244  
10,356  
12,095  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,458,105  
1,506,907  
1,595,262  
1,377,040  
1,470,141  
1,089,961  
1,141,884  
1,171,971  
1,075,826  
1,196,506  
1,010,114  
1,056,473  
1,124,070  
1,052,923  
1,158,479  
79,847  
85,411  
47,901  
22,903  
38,027  
368,144  
365,023  
423,291  
301,214  
273,635  
368,144  
365,023  
423,291  
301,214  
273,635  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0