Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,225  
 
 
 
 
108,263  
 
 
 
 
856  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
87,607  
 
 
 
 
19,154  
 
 
 
 
646  
 
 
 
 
21,963  
 
 
 
 
249  
 
 
 
 
21,714  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,225  
 
 
 
 
98,690  
 
 
 
 
97,710  
 
 
 
 
980  
 
 
 
 
31,536  
 
 
 
 
31,799  
 
 
 
 
-263  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0