Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long (VLP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,642  
 
 
 
 
30,061  
 
 
 
 
5,549  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
24,137  
 
 
 
 
343  
 
 
 
 
32  
 
 
 
 
15,581  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
11,382  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,199  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,642  
 
 
 
 
7,621  
 
 
 
 
7,621  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
38,021  
 
 
 
 
37,913  
 
 
 
 
108  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0