Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
273,281  
267,107  
282,686  
285,080  
261,574  
154,037  
146,194  
165,255  
165,506  
139,502  
11,074  
26,803  
8,400  
25,790  
15,595  
0  
0  
0  
0  
0  
135,513  
111,924  
149,062  
133,055  
116,775  
0  
0  
0  
0  
0  
7,450  
7,468  
7,794  
6,662  
7,131  
119,244  
120,913  
117,431  
119,574  
122,073  
740  
740  
740  
800  
800  
72,650  
74,614  
76,651  
78,731  
80,812  
0  
0  
0  
0  
0  
31,491  
31,491  
31,491  
31,491  
31,491  
11,433  
11,433  
6,033  
6,033  
6,033  
2,930  
2,635  
2,517  
2,519  
2,937  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
273,281  
267,107  
282,686  
285,080  
261,574  
111,063  
103,202  
120,114  
119,733  
85,915  
111,063  
103,202  
120,114  
119,733  
85,915  
0  
0  
0  
0  
0  
162,217  
163,905  
162,573  
165,347  
175,659  
162,217  
163,905  
162,573  
165,347  
175,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0