Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
824,458  
840,302  
760,526  
715,927  
781,814  
396,857  
416,447  
347,214  
320,776  
376,830  
220,141  
209,867  
238,813  
232,905  
261,695  
102,000  
92,000  
10,000  
10,000  
40,000  
37,215  
78,135  
45,913  
32,567  
39,912  
37,195  
36,133  
41,656  
35,249  
35,223  
306  
313  
10,832  
10,056  
0  
427,601  
423,855  
413,312  
395,151  
404,984  
28,927  
27,493  
27,493  
27,493  
27,493  
114,904  
120,900  
129,541  
138,987  
148,967  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
360  
449  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
283,770  
275,462  
255,918  
228,221  
228,525  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
824,458  
840,302  
760,526  
715,927  
781,814  
156,309  
196,371  
140,608  
124,343  
157,984  
156,309  
196,371  
140,608  
124,343  
157,984  
0  
0  
0  
0  
0  
668,149  
643,932  
619,918  
591,584  
623,830  
668,149  
643,932  
619,918  
591,584  
623,830  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0