Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
781,814  
754,847  
770,046  
776,767  
742,963  
376,830  
360,128  
366,261  
366,056  
324,638  
261,695  
248,194  
270,049  
286,015  
255,584  
40,000  
40,000  
28,000  
0  
0  
39,912  
40,136  
24,908  
30,193  
28,896  
35,223  
28,843  
30,863  
31,308  
16,844  
0  
2,955  
12,441  
18,541  
23,315  
404,984  
394,718  
403,785  
410,711  
418,325  
27,493  
26,390  
26,390  
26,390  
26,390  
148,967  
158,994  
155,524  
162,107  
158,387  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,627  
5,010  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
228,525  
209,334  
211,244  
217,203  
233,547  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
781,814  
754,847  
770,046  
776,767  
742,963  
157,984  
156,856  
169,793  
165,853  
138,801  
157,984  
156,856  
169,793  
165,853  
138,801  
0  
0  
0  
0  
0  
623,830  
597,990  
600,254  
610,914  
604,162  
623,830  
597,990  
600,254  
610,914  
604,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0