Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,255  
16,295  
18,434  
16,540  
17,425  
14,255  
16,187  
18,327  
16,432  
17,354  
688  
1,094  
2,754  
859  
1,208  
11,148  
12,156  
11,156  
11,160  
11,160  
1,930  
2,051  
3,562  
2,258  
2,905  
460  
862  
855  
2,131  
2,075  
28  
23  
0  
23  
6  
1,000  
108  
108  
108  
71  
10  
10  
10  
0  
29  
990  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
98  
98  
108  
42  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,255  
16,295  
18,434  
16,540  
17,425  
392  
187  
1,452  
315  
490  
392  
187  
1,452  
315  
490  
0  
0  
0  
0  
0  
14,863  
16,107  
16,982  
16,225  
16,935  
14,863  
16,107  
16,982  
16,225  
16,935  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0