Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,791  
18,197  
16,520  
15,255  
16,295  
11,831  
14,182  
14,209  
14,255  
16,187  
435  
3,072  
2,147  
688  
1,094  
8,348  
8,348  
9,985  
11,148  
12,156  
2,565  
2,303  
1,586  
1,930  
2,051  
459  
460  
460  
460  
862  
23  
0  
31  
28  
23  
3,960  
4,014  
2,311  
1,000  
108  
10  
10  
10  
10  
10  
990  
990  
990  
990  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,943  
2,739  
1,311  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18  
276  
0  
0  
98  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,791  
18,197  
16,520  
15,255  
16,295  
903  
1,099  
291  
392  
187  
903  
1,099  
291  
392  
187  
0  
0  
0  
0  
0  
14,888  
17,098  
16,228  
14,863  
16,107  
14,888  
17,098  
16,228  
14,863  
16,107  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0