Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
46,905,133  
47,608,359  
43,146,293  
43,004,884  
41,387,211  
22,232,501  
26,626,471  
20,844,565  
21,574,622  
19,002,092  
2,459,285  
6,076,131  
3,168,319  
4,915,033  
5,098,305  
300,000  
435,000  
546,400  
785,400  
876,400  
18,359,305  
18,985,742  
16,067,007  
14,841,450  
12,230,652  
686,630  
683,569  
589,576  
632,757  
433,738  
427,281  
446,030  
473,263  
399,982  
362,996  
24,672,632  
20,981,887  
22,301,728  
21,430,262  
22,385,119  
14,656,335  
12,939,508  
12,909,933  
12,122,691  
13,503,019  
1,281,683  
1,294,921  
1,559,371  
1,872,375  
1,608,662  
0  
0  
0  
0  
0  
1,355,314  
1,318,592  
1,783,715  
1,492,078  
1,251,647  
215,973  
215,973  
215,973  
68,425  
68,425  
7,163,327  
5,212,893  
5,832,736  
5,874,694  
5,953,366  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
46,905,133  
47,608,359  
43,146,293  
43,004,884  
41,387,211  
33,151,422  
32,293,501  
28,298,949  
27,475,890  
25,880,090  
17,257,461  
18,906,186  
16,991,210  
17,342,438  
15,771,480  
15,893,961  
13,387,316  
11,307,739  
10,133,451  
10,108,610  
13,753,712  
15,314,857  
14,847,344  
15,528,995  
15,507,120  
13,753,712  
15,314,857  
14,847,344  
15,528,995  
15,507,120  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0