Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,884,594  
2,030,220  
1,530,285  
1,368,385  
1,348,045  
1,845,908  
1,990,852  
1,492,760  
1,330,018  
1,308,941  
1,844,477  
1,989,472  
1,492,210  
1,329,333  
1,308,053  
1,431  
1,380  
550  
686  
887  
38,686  
39,368  
37,525  
38,366  
39,105  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
3,420  
4,038  
4,665  
5,291  
5,918  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,766  
33,830  
31,360  
31,575  
31,687  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,884,594  
2,030,220  
1,530,285  
1,368,385  
1,348,045  
518,914  
674,653  
425,966  
276,030  
364,616  
275,514  
428,250  
308,568  
153,876  
28,013  
243,400  
246,403  
117,398  
122,154  
336,603  
1,365,680  
1,355,566  
1,104,319  
1,092,354  
983,429  
1,365,680  
1,355,566  
1,104,319  
1,092,354  
983,429  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0