Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,689,527  
1,766,241  
1,886,240  
1,884,594  
2,030,220  
1,651,098  
1,728,810  
1,848,210  
1,845,908  
1,990,852  
1,649,510  
1,727,857  
1,847,100  
1,844,477  
1,989,472  
1,588  
953  
1,110  
1,431  
1,380  
38,429  
37,431  
38,030  
38,686  
39,368  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,656  
2,213  
2,815  
3,420  
4,038  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
35,273  
33,718  
33,715  
33,766  
33,830  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,689,527  
1,766,241  
1,886,240  
1,884,594  
2,030,220  
293,415  
345,550  
480,383  
518,914  
674,653  
68,378  
212,839  
231,931  
275,514  
428,250  
225,037  
132,711  
248,452  
243,400  
246,403  
1,396,112  
1,420,691  
1,405,857  
1,365,680  
1,355,566  
1,396,112  
1,420,691  
1,405,857  
1,365,680  
1,355,566  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0