Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,586,229  
2,925,621  
3,125,017  
2,786,610  
2,730,906  
1,947,163  
2,302,156  
2,522,890  
2,193,551  
1,716,129  
140,500  
246,933  
154,306  
203,946  
119,273  
0  
0  
0  
0  
10,529  
935,906  
942,071  
1,152,516  
850,441  
957,313  
850,578  
1,081,917  
1,194,257  
1,113,278  
606,381  
20,179  
31,235  
21,811  
25,887  
22,634  
639,065  
623,465  
602,127  
593,059  
1,014,777  
1,100  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
320,169  
296,689  
304,907  
309,993  
312,760  
142,160  
60,736  
61,634  
62,531  
63,429  
54,312  
148,308  
114,337  
101,647  
509,966  
112,508  
108,235  
108,235  
108,235  
119,171  
8,817  
8,393  
11,909  
9,548  
8,346  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,586,229  
2,925,621  
3,125,848  
2,786,610  
2,730,906  
1,807,919  
2,154,503  
2,373,945  
2,029,340  
1,944,611  
1,572,684  
1,934,486  
2,167,468  
1,777,536  
1,689,302  
235,234  
220,017  
206,476  
251,804  
255,309  
778,310  
771,118  
751,903  
757,271  
786,295  
778,302  
771,104  
751,894  
757,262  
786,281  
8  
14  
8  
8  
14  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0