Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,276,405  
2,678,291  
2,520,210  
2,643,836  
2,586,229  
1,567,054  
1,943,263  
1,790,998  
1,920,174  
1,947,163  
70,041  
73,584  
117,485  
69,796  
140,500  
13,351  
4,822  
4,600  
529  
0  
972,486  
1,281,208  
1,025,175  
1,013,708  
935,906  
492,989  
568,462  
630,239  
815,578  
850,578  
18,188  
15,187  
13,498  
20,563  
20,179  
709,351  
735,028  
729,212  
723,662  
639,065  
1,100  
1,100  
1,100  
1,100  
1,100  
389,962  
383,645  
385,954  
389,483  
320,169  
158,688  
160,328  
162,554  
164,270  
142,160  
58,043  
67,479  
56,138  
49,628  
54,312  
86,365  
103,255  
103,159  
99,192  
112,508  
15,192  
19,220  
20,309  
19,989  
8,817  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,276,405  
2,678,291  
2,520,210  
2,643,836  
2,586,229  
1,523,637  
1,896,697  
1,756,193  
1,899,212  
1,807,919  
1,256,036  
1,635,463  
1,492,185  
1,640,746  
1,572,684  
267,601  
261,234  
264,008  
258,465  
235,234  
752,768  
781,594  
764,017  
744,624  
778,310  
752,759  
781,586  
764,009  
744,616  
778,302  
8  
8  
8  
8  
8  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0