Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,053,487  
991,625  
1,052,109  
1,081,572  
1,028,449  
523,075  
447,320  
487,895  
508,467  
455,900  
20,342  
67,840  
5,103  
20,200  
4,580  
0  
0  
0  
0  
0  
116,576  
58,776  
110,260  
94,619  
67,929  
364,185  
319,554  
359,429  
378,962  
364,891  
21,972  
1,149  
13,103  
14,686  
18,501  
530,413  
544,305  
564,214  
573,105  
572,548  
2,599  
2,599  
2,534  
2,534  
1,941  
508,866  
527,643  
545,736  
555,253  
540,684  
0  
0  
0  
0  
0  
5,170  
0  
0  
126  
14,640  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
477  
763  
2,644  
1,892  
1,984  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,053,487  
991,625  
1,052,109  
1,081,572  
1,028,449  
761,210  
695,936  
773,527  
825,069  
758,712  
568,870  
503,634  
645,318  
653,365  
587,198  
192,339  
192,302  
128,209  
171,704  
171,514  
292,278  
295,689  
278,582  
256,504  
269,737  
292,278  
295,689  
278,582  
256,504  
269,737  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0