Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,081,572  
1,028,449  
1,017,580  
1,093,778  
1,139,502  
508,467  
455,900  
442,739  
501,730  
521,322  
20,200  
4,580  
40,481  
9,466  
1,189  
0  
0  
0  
0  
0  
94,619  
67,929  
42,699  
70,081  
55,130  
378,962  
364,891  
352,397  
397,197  
426,540  
14,686  
18,501  
7,162  
24,987  
38,463  
573,105  
572,548  
574,841  
592,048  
618,180  
2,534  
1,941  
1,867  
1,864  
1,864  
555,253  
540,684  
557,163  
570,896  
588,241  
0  
0  
0  
0  
0  
126  
14,640  
0  
2,433  
11,355  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
1,892  
1,984  
2,511  
3,555  
3,419  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,081,572  
1,028,449  
1,017,580  
1,093,778  
1,139,502  
825,069  
758,712  
758,109  
831,328  
892,706  
653,365  
587,198  
593,511  
643,062  
702,439  
171,704  
171,514  
164,598  
188,266  
190,267  
256,504  
269,737  
259,471  
262,450  
246,796  
256,504  
269,737  
259,471  
262,450  
246,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0