Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,028,449  
1,017,580  
1,093,778  
1,139,502  
1,108,034  
455,900  
442,739  
501,730  
521,322  
477,028  
4,580  
40,481  
9,466  
1,189  
4,786  
0  
0  
0  
0  
0  
67,929  
42,699  
70,081  
55,130  
73,171  
364,891  
352,397  
397,197  
426,540  
356,875  
18,501  
7,162  
24,987  
38,463  
42,196  
572,548  
574,841  
592,048  
618,180  
631,006  
1,941  
1,867  
1,864  
1,864  
1,864  
540,684  
557,163  
570,896  
588,241  
598,674  
0  
0  
0  
0  
0  
14,640  
0  
2,433  
11,355  
13,471  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
1,984  
2,511  
3,555  
3,419  
3,697  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,028,449  
1,017,580  
1,093,778  
1,139,502  
1,108,034  
758,712  
758,109  
831,328  
892,706  
864,251  
587,198  
593,511  
643,062  
702,439  
580,573  
171,514  
164,598  
188,266  
190,267  
283,679  
269,737  
259,471  
262,450  
246,796  
243,782  
269,737  
259,471  
262,450  
246,796  
243,782  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0