Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,319,395  
1,293,357  
1,275,104  
1,244,648  
1,296,989  
588,812  
577,395  
549,974  
496,279  
533,687  
79,084  
120,459  
82,307  
42,340  
36,101  
30,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
94,884  
84,171  
82,084  
53,551  
66,587  
379,774  
359,919  
371,824  
386,421  
407,776  
5,069  
2,848  
3,760  
3,968  
13,223  
730,583  
715,962  
725,130  
748,369  
763,303  
6,339  
5,789  
5,772  
6,615  
6,725  
558,108  
572,756  
591,933  
614,799  
602,212  
0  
0  
0  
0  
0  
33,648  
23,042  
15,114  
12,189  
42,532  
82,548  
80,462  
79,735  
81,905  
79,608  
49,940  
33,913  
32,576  
32,861  
32,226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,319,395  
1,293,357  
1,275,104  
1,244,648  
1,296,989  
664,051  
671,666  
592,511  
588,011  
688,647  
491,598  
540,088  
419,502  
412,836  
454,363  
172,453  
131,577  
173,009  
175,175  
234,283  
655,344  
621,692  
682,594  
656,637  
608,343  
655,344  
621,692  
682,594  
656,637  
608,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0