Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,316,790  
3,298,669  
4,791,000  
4,642,617  
3,987,195  
4,259,741  
3,265,385  
4,757,239  
4,610,547  
3,954,654  
3,509  
39,286  
2,665  
2,830  
20,417  
23,030  
15,170  
21,182  
24,631  
16,714  
4,233,075  
3,210,771  
4,733,125  
4,582,707  
3,917,290  
4  
4  
5  
3  
3  
123  
153  
262  
377  
229  
57,049  
33,284  
33,761  
32,070  
32,542  
24,238  
0  
0  
0  
0  
12,444  
12,915  
13,387  
13,858  
14,329  
0  
0  
0  
0  
0  
20,349  
20,349  
20,354  
18,189  
18,189  
0  
0  
0  
0  
0  
18  
20  
21  
22  
23  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,316,790  
3,298,669  
4,791,000  
4,642,617  
3,987,195  
4,145,858  
3,127,990  
4,621,058  
4,473,271  
3,818,041  
4,144,746  
3,126,878  
4,619,946  
4,472,159  
3,817,097  
1,112  
1,112  
1,112  
1,112  
944  
170,933  
170,679  
169,942  
169,346  
169,154  
170,933  
170,679  
169,942  
169,346  
169,154  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0