Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,987,195  
4,001,221  
4,305,830  
3,992,537  
3,462,873  
3,954,654  
3,944,591  
4,252,358  
3,938,593  
3,416,016  
20,417  
23,924  
31,072  
45,712  
73,397  
16,714  
0  
27,375  
37,375  
0  
3,917,290  
3,734,018  
4,192,555  
3,525,412  
3,341,880  
3  
186,364  
47  
324,384  
17  
229  
284  
1,309  
5,710  
723  
32,542  
56,630  
53,472  
53,943  
46,857  
0  
23,630  
20,000  
20,000  
0  
14,329  
14,801  
15,272  
15,744  
16,215  
0  
0  
0  
0  
0  
18,189  
18,175  
18,175  
18,175  
30,616  
0  
0  
0  
0  
0  
23  
24  
25  
24  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,987,195  
4,001,221  
4,305,830  
3,992,537  
3,462,873  
3,818,041  
3,830,445  
4,130,911  
3,817,774  
3,287,941  
3,817,097  
3,829,501  
4,129,967  
3,816,830  
3,286,765  
944  
944  
944  
944  
1,176  
169,154  
170,776  
174,919  
174,762  
174,932  
169,154  
170,776  
174,919  
174,762  
174,932  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0