Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,303,342  
20,343,857  
19,058,076  
18,221,397  
17,150,021  
7,625,029  
7,786,780  
7,557,862  
6,896,981  
6,221,798  
2,212,814  
2,701,853  
2,470,958  
1,823,267  
1,385,990  
59,783  
98,731  
113,541  
360,478  
362,109  
1,408,943  
1,184,409  
1,313,719  
1,322,449  
1,210,829  
3,596,531  
3,534,371  
3,433,036  
3,196,819  
3,064,205  
346,957  
267,416  
226,609  
193,967  
198,666  
12,678,313  
12,557,077  
11,500,214  
11,324,416  
10,928,223  
250,863  
250,571  
203,362  
201,921  
200,333  
4,075,484  
3,908,701  
3,918,256  
3,991,211  
3,893,823  
5,260,095  
4,800,455  
4,225,604  
4,100,303  
3,655,611  
1,878,032  
2,415,600  
1,953,916  
1,825,636  
2,063,453  
811,118  
790,095  
782,098  
790,977  
781,889  
402,721  
391,654  
416,978  
414,368  
333,115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,303,342  
20,343,857  
19,058,076  
18,221,397  
17,150,021  
13,135,190  
13,288,484  
12,140,046  
11,044,108  
10,054,942  
6,198,571  
6,616,517  
5,605,362  
4,901,398  
4,607,046  
6,936,620  
6,671,967  
6,534,684  
6,142,711  
5,447,897  
7,168,152  
7,055,372  
6,918,030  
7,177,288  
7,095,079  
7,115,893  
7,002,385  
6,864,313  
7,122,842  
7,039,904  
52,259  
52,988  
53,717  
54,446  
55,175  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0