Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,150,021  
16,489,515  
16,206,100  
16,700,621  
16,275,536  
6,221,798  
6,050,965  
6,182,980  
6,829,346  
6,881,503  
1,385,990  
1,141,356  
1,161,230  
1,953,020  
1,835,571  
362,109  
630,672  
418,590  
228,059  
291,538  
1,210,829  
1,083,913  
1,307,608  
1,388,044  
1,409,597  
3,064,205  
3,041,254  
3,094,981  
3,050,044  
3,122,806  
198,666  
153,769  
200,573  
210,179  
221,990  
10,928,223  
10,438,550  
10,023,119  
9,871,275  
9,394,033  
200,333  
186,219  
198,495  
197,972  
191,839  
3,893,823  
3,923,347  
3,539,578  
3,633,523  
3,649,622  
3,655,611  
3,293,315  
3,200,819  
3,104,731  
2,895,238  
2,063,453  
1,860,085  
2,059,242  
1,930,601  
1,641,732  
781,889  
775,486  
758,659  
754,361  
748,095  
333,115  
400,098  
266,326  
250,088  
267,506  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,150,021  
16,489,515  
16,206,100  
16,700,621  
16,275,536  
10,054,942  
9,568,024  
9,454,548  
9,681,015  
9,407,268  
4,607,046  
4,517,060  
4,285,037  
4,572,867  
4,365,663  
5,447,897  
5,050,964  
5,169,511  
5,108,148  
5,041,605  
7,095,079  
6,921,490  
6,751,552  
7,019,606  
6,868,268  
7,039,904  
6,865,586  
6,690,188  
6,949,427  
6,796,648  
55,175  
55,904  
61,363  
70,179  
71,620  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0