Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
379,936  
368,325  
393,258  
382,438  
462,276  
114,428  
113,154  
122,484  
114,052  
129,801  
33,400  
37,214  
33,057  
32,325  
32,207  
15,200  
15,200  
14,200  
11,500  
12,300  
50,088  
47,971  
55,723  
54,643  
65,817  
2,511  
1,523  
5,548  
3,469  
7,332  
13,228  
11,246  
13,956  
12,114  
12,144  
265,508  
255,171  
270,774  
268,386  
332,475  
623  
644  
719  
717  
652  
151,420  
149,973  
167,419  
159,553  
231,189  
0  
0  
0  
0  
0  
175  
159  
175  
7,169  
4,153  
70,899  
73,265  
77,424  
75,333  
74,620  
42,391  
31,130  
25,037  
25,613  
21,861  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
379,936  
368,325  
393,258  
382,438  
462,276  
177,043  
158,742  
169,765  
172,250  
206,662  
151,987  
123,951  
126,043  
119,273  
144,338  
25,056  
34,790  
43,721  
52,977  
62,324  
202,893  
209,583  
223,494  
210,188  
255,614  
202,893  
209,583  
223,494  
210,188  
255,614  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0