Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
346,265  
355,347  
381,457  
379,936  
368,325  
119,285  
118,740  
125,032  
114,428  
113,154  
46,894  
33,190  
43,280  
33,400  
37,214  
11,000  
15,500  
14,200  
15,200  
15,200  
52,595  
54,811  
50,201  
50,088  
47,971  
3,178  
2,026  
4,252  
2,511  
1,523  
5,618  
13,213  
13,100  
13,228  
11,246  
226,980  
236,608  
256,425  
265,508  
255,171  
421  
634  
634  
623  
644  
117,408  
125,866  
143,242  
151,420  
149,973  
0  
0  
0  
0  
0  
159  
159  
175  
175  
159  
76,923  
74,582  
73,669  
70,899  
73,265  
32,069  
35,367  
38,704  
42,391  
31,130  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
346,265  
355,347  
381,457  
379,936  
368,325  
172,632  
176,075  
178,524  
177,043  
158,742  
166,456  
164,876  
162,512  
151,987  
123,951  
6,176  
11,199  
16,012  
25,056  
34,790  
173,633  
179,273  
202,933  
202,893  
209,583  
173,633  
179,273  
202,933  
202,893  
209,583  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0