Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
368,325  
393,258  
382,438  
462,276  
479,884  
113,154  
122,484  
114,052  
129,801  
140,131  
37,214  
33,057  
32,325  
32,207  
36,030  
15,200  
14,200  
11,500  
12,300  
6,000  
47,971  
55,723  
54,643  
65,817  
82,751  
1,523  
5,548  
3,469  
7,332  
5,850  
11,246  
13,956  
12,114  
12,144  
9,500  
255,171  
270,774  
268,386  
332,475  
339,753  
644  
719  
717  
652  
598  
149,973  
167,419  
159,553  
231,189  
242,619  
0  
0  
0  
0  
0  
159  
175  
7,169  
4,153  
542  
73,265  
77,424  
75,333  
74,620  
72,003  
31,130  
25,037  
25,613  
21,861  
23,991  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
368,325  
393,258  
382,438  
462,276  
479,884  
158,742  
169,765  
172,250  
206,662  
215,965  
123,951  
126,043  
119,273  
144,338  
146,123  
34,790  
43,721  
52,977  
62,324  
69,842  
209,583  
223,494  
210,188  
255,614  
263,918  
209,583  
223,494  
210,188  
255,614  
263,918  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0