Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
393,258  
382,438  
462,276  
479,884  
486,209  
122,484  
114,052  
129,801  
140,131  
134,791  
33,057  
32,325  
32,207  
36,030  
30,054  
14,200  
11,500  
12,300  
6,000  
7,500  
55,723  
54,643  
65,817  
82,751  
78,415  
5,548  
3,469  
7,332  
5,850  
6,801  
13,956  
12,114  
12,144  
9,500  
12,021  
270,774  
268,386  
332,475  
339,753  
351,418  
719  
717  
652  
598  
598  
167,419  
159,553  
231,189  
242,619  
254,541  
0  
0  
0  
0  
0  
175  
7,169  
4,153  
542  
159  
77,424  
75,333  
74,620  
72,003  
76,689  
25,037  
25,613  
21,861  
23,991  
19,431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
393,258  
382,438  
462,276  
479,884  
486,209  
169,765  
172,250  
206,662  
215,965  
206,988  
126,043  
119,273  
144,338  
146,123  
128,267  
43,721  
52,977  
62,324  
69,842  
78,721  
223,494  
210,188  
255,614  
263,918  
279,221  
223,494  
210,188  
255,614  
263,918  
279,221  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0