Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,244,027  
33,301,092  
31,044,119  
29,310,208  
27,405,905  
17,845,168  
23,001,179  
23,278,905  
23,187,175  
16,272,325  
348,556  
5,576,793  
680,705  
2,225,461  
523,211  
12,749,554  
11,265,224  
14,253,503  
10,150,914  
10,342,141  
2,885,416  
4,179,810  
6,247,104  
8,640,848  
2,980,504  
1,730,442  
1,847,897  
1,984,329  
2,060,523  
2,199,744  
131,200  
131,456  
113,263  
109,428  
226,726  
11,398,858  
10,299,913  
7,765,214  
6,123,033  
11,133,581  
12,473  
4,953  
15,434  
22,402  
150,790  
2,280,839  
2,151,679  
2,191,438  
2,265,048  
2,271,759  
0  
0  
0  
0  
39,264  
120,788  
319,808  
172,121  
108,201  
112,166  
8,596,797  
7,432,273  
5,005,185  
3,350,224  
8,178,905  
387,962  
391,201  
381,035  
377,158  
380,697  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,244,027  
33,301,092  
31,044,119  
29,310,208  
27,405,905  
1,108,291  
6,434,293  
1,205,281  
1,292,573  
1,294,235  
957,243  
6,283,050  
1,071,095  
1,147,609  
1,145,770  
151,048  
151,243  
134,187  
144,964  
148,465  
28,135,736  
26,866,799  
29,838,838  
28,017,635  
26,111,670  
28,128,930  
26,859,138  
29,828,394  
28,006,085  
26,099,604  
6,806  
7,661  
10,444  
11,549  
12,066  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0