Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,405,905  
26,411,124  
24,775,488  
25,000,113  
22,850,150  
16,272,325  
16,406,182  
16,789,379  
17,299,126  
11,418,384  
523,211  
342,339  
3,495,244  
4,703,816  
3,352,931  
10,342,141  
9,649,923  
5,240,619  
2,692,060  
2,496,360  
2,980,504  
4,013,730  
4,703,891  
6,481,212  
1,832,528  
2,199,744  
2,302,319  
3,150,161  
3,212,140  
3,500,311  
226,726  
97,872  
199,465  
209,898  
236,255  
11,133,581  
10,004,942  
7,986,109  
7,700,987  
11,431,767  
150,790  
156,472  
189,143  
183,184  
131,016  
2,271,759  
2,347,104  
2,335,328  
2,274,955  
2,316,377  
39,264  
39,624  
40,016  
40,428  
40,883  
112,166  
118,445  
172,205  
259,824  
263,430  
8,178,905  
6,968,543  
4,888,478  
4,585,296  
8,325,009  
380,697  
374,754  
360,938  
357,301  
355,051  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,405,905  
26,411,124  
24,775,488  
25,000,113  
22,850,150  
1,294,235  
1,582,349  
2,150,635  
4,214,957  
4,241,095  
1,145,770  
1,415,391  
1,958,556  
4,010,895  
4,022,534  
148,465  
166,958  
192,078  
204,062  
218,560  
26,111,670  
24,828,775  
22,624,853  
20,785,157  
18,609,056  
26,099,604  
24,815,215  
22,617,069  
20,768,663  
18,596,455  
12,066  
13,560  
7,784  
16,494  
12,601  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0