Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,332  
26,185  
27,309  
27,751  
26,174  
18,720  
21,483  
22,188  
22,420  
20,654  
7,125  
9,243  
8,795  
7,486  
6,943  
6,232  
453  
427  
536  
4,832  
4,566  
11,189  
7,374  
13,440  
5,948  
645  
562  
4,878  
895  
2,687  
152  
38  
714  
64  
244  
4,611  
4,702  
5,121  
5,330  
5,520  
0  
0  
0  
0  
0  
1,908  
2,040  
2,395  
2,545  
2,620  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
75  
2,381  
2,381  
2,381  
2,381  
2,381  
323  
281  
346  
405  
445  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,332  
26,185  
27,309  
27,751  
26,174  
8,443  
11,220  
12,469  
12,922  
11,206  
7,913  
11,220  
12,469  
12,477  
11,206  
530  
0  
0  
446  
0  
14,889  
14,966  
14,840  
14,828  
14,968  
14,889  
14,966  
14,840  
14,828  
14,968  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0