Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,174  
27,879  
27,710  
27,493  
26,691  
20,654  
22,227  
21,984  
21,672  
20,657  
6,943  
11,458  
4,532  
4,793  
6,071  
4,832  
591  
771  
819  
883  
5,948  
9,047  
14,423  
14,998  
8,162  
2,687  
1,087  
2,110  
907  
4,620  
244  
44  
149  
155  
922  
5,520  
5,652  
5,725  
5,822  
6,034  
0  
0  
0  
0  
0  
2,620  
2,766  
2,866  
3,010  
3,157  
0  
0  
0  
0  
0  
75  
20  
0  
0  
0  
2,381  
2,381  
2,381  
2,381  
2,381  
445  
484  
478  
431  
496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,174  
27,879  
27,710  
27,493  
26,691  
11,206  
12,877  
12,584  
12,623  
10,959  
11,206  
12,877  
12,584  
12,623  
10,959  
0  
0  
0  
0  
0  
14,968  
15,002  
15,126  
14,870  
15,732  
14,968  
15,002  
15,126  
14,870  
15,732  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0