Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,751  
26,174  
27,879  
27,710  
27,493  
22,420  
20,654  
22,227  
21,984  
21,672  
4,141  
6,943  
11,458  
4,532  
4,793  
3,880  
4,832  
591  
771  
819  
13,440  
5,948  
9,047  
14,423  
14,998  
895  
2,687  
1,087  
2,110  
907  
64  
244  
44  
149  
155  
5,330  
5,520  
5,652  
5,725  
5,822  
0  
0  
0  
0  
0  
2,545  
2,620  
2,766  
2,866  
3,010  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
75  
20  
0  
0  
2,381  
2,381  
2,381  
2,381  
2,381  
405  
445  
484  
478  
431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,751  
26,174  
27,879  
27,710  
27,493  
12,922  
11,206  
12,877  
12,584  
12,623  
12,922  
11,206  
12,877  
12,584  
12,623  
0  
0  
0  
0  
0  
14,829  
14,968  
15,002  
15,126  
14,870  
14,829  
14,968  
15,002  
15,126  
14,870  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0