Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,892  
42,682  
39,174  
48,150  
49,897  
36,231  
37,761  
34,191  
42,947  
45,931  
1,450  
840  
1,045  
1,464  
1,013  
0  
3,005  
135  
0  
0  
13,693  
18,119  
12,202  
16,287  
14,170  
20,658  
15,696  
20,690  
24,517  
29,432  
431  
100  
118  
680  
1,316  
4,661  
4,921  
4,984  
5,203  
3,966  
0  
0  
0  
0  
0  
4,352  
4,511  
4,676  
4,840  
3,491  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
258  
360  
258  
313  
375  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,892  
42,682  
39,174  
48,150  
49,897  
24,135  
25,632  
22,656  
31,974  
33,789  
22,761  
24,247  
21,259  
30,565  
32,267  
1,374  
1,386  
1,398  
1,410  
1,522  
16,757  
17,050  
16,518  
16,176  
16,108  
16,757  
17,050  
16,518  
16,176  
16,108  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0