Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,150  
49,897  
43,754  
36,033  
34,126  
42,947  
45,931  
39,786  
31,924  
29,978  
1,464  
1,013  
4,938  
606  
394  
0  
0  
0  
0  
0  
16,287  
14,170  
20,031  
17,208  
14,841  
24,517  
29,432  
14,736  
13,986  
14,609  
680  
1,316  
81  
125  
134  
5,203  
3,966  
3,968  
4,108  
4,148  
0  
0  
0  
0  
0  
4,840  
3,491  
3,600  
3,753  
3,769  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50  
7  
0  
0  
50  
50  
50  
50  
50  
313  
375  
311  
306  
330  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,150  
49,897  
43,754  
36,033  
34,126  
31,974  
33,789  
27,701  
19,817  
17,827  
30,565  
32,267  
26,067  
19,669  
17,679  
1,410  
1,522  
1,634  
148  
148  
16,176  
16,108  
16,053  
16,216  
16,299  
16,176  
16,108  
16,053  
16,216  
16,299  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0