Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,174  
48,150  
49,897  
43,754  
36,033  
34,191  
42,947  
45,931  
39,786  
31,924  
1,045  
1,464  
1,013  
4,938  
606  
135  
0  
0  
0  
0  
12,202  
16,287  
14,170  
20,031  
17,208  
20,690  
24,517  
29,432  
14,736  
13,986  
118  
680  
1,316  
81  
125  
4,984  
5,203  
3,966  
3,968  
4,108  
0  
0  
0  
0  
0  
4,676  
4,840  
3,491  
3,600  
3,753  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
50  
7  
0  
50  
50  
50  
50  
50  
258  
313  
375  
311  
306  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,174  
48,150  
49,897  
43,754  
36,033  
22,656  
31,974  
33,789  
27,701  
19,817  
21,259  
30,565  
32,267  
26,067  
19,669  
1,398  
1,410  
1,522  
1,634  
148  
16,518  
16,176  
16,108  
16,053  
16,216  
16,518  
16,176  
16,108  
16,053  
16,216  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0