Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,922  
28,718  
26,502  
28,038  
28,896  
20,299  
21,973  
19,686  
21,077  
21,790  
2,257  
5,048  
1,237  
1,857  
2,415  
3,632  
3,684  
3,564  
4,060  
4,043  
9,515  
9,449  
9,970  
11,103  
11,346  
4,775  
3,597  
4,272  
4,009  
3,878  
119  
195  
643  
48  
108  
6,623  
6,745  
6,816  
6,961  
7,106  
0  
0  
0  
0  
0  
6,206  
6,342  
6,478  
6,614  
6,751  
0  
0  
0  
0  
0  
359  
322  
194  
194  
194  
25  
30  
30  
30  
30  
32  
51  
114  
122  
132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,922  
28,718  
26,502  
28,038  
28,896  
4,641  
6,496  
4,598  
5,527  
6,641  
4,491  
6,346  
4,448  
5,377  
6,491  
150  
150  
150  
150  
150  
22,281  
22,222  
21,903  
22,511  
22,256  
22,281  
22,222  
21,903  
22,511  
22,256  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0