Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,896  
32,477  
40,959  
33,577  
29,250  
21,790  
25,196  
33,547  
26,190  
21,903  
2,415  
4,413  
738  
709  
810  
4,043  
3,855  
5,132  
5,349  
3,149  
11,346  
11,135  
21,943  
14,310  
14,822  
3,878  
5,645  
5,504  
5,569  
2,712  
108  
148  
229  
253  
411  
7,106  
7,281  
7,412  
7,387  
7,347  
0  
0  
0  
0  
0  
6,751  
6,890  
7,030  
7,169  
7,153  
0  
0  
0  
0  
0  
194  
194  
164  
164  
164  
30  
30  
30  
30  
30  
132  
167  
189  
24  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,896  
32,477  
40,959  
33,577  
29,250  
6,641  
10,457  
19,007  
12,166  
6,350  
6,491  
10,307  
18,857  
12,016  
6,350  
150  
150  
150  
150  
0  
22,256  
22,020  
21,951  
21,411  
22,900  
22,256  
22,020  
21,951  
21,411  
22,900  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0