Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,052  
28,896  
32,477  
40,959  
33,577  
21,082  
21,790  
25,196  
33,547  
26,190  
1,838  
2,415  
4,413  
738  
709  
4,060  
4,043  
3,855  
5,132  
5,349  
11,122  
11,346  
11,135  
21,943  
14,310  
4,009  
3,878  
5,645  
5,504  
5,569  
53  
108  
148  
229  
253  
6,970  
7,106  
7,281  
7,412  
7,387  
0  
0  
0  
0  
0  
6,614  
6,751  
6,890  
7,030  
7,169  
0  
0  
0  
0  
0  
194  
194  
194  
164  
164  
30  
30  
30  
30  
30  
132  
132  
167  
189  
24  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,052  
28,896  
32,477  
40,959  
33,577  
5,527  
6,641  
10,457  
19,007  
12,166  
5,377  
6,491  
10,307  
18,857  
12,016  
150  
150  
150  
150  
150  
22,525  
22,256  
22,020  
21,951  
21,411  
22,525  
22,256  
22,020  
21,951  
21,411  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0