Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,319  
40,691  
41,198  
41,033  
47,977  
37,735  
37,102  
37,464  
37,182  
43,924  
363  
19,641  
124  
223  
1,840  
33,290  
12,385  
33,616  
32,036  
31,569  
3,512  
4,884  
3,340  
4,692  
9,509  
569  
193  
384  
231  
1,006  
0  
0  
0  
0  
0  
3,584  
3,589  
3,734  
3,851  
4,053  
0  
0  
0  
0  
0  
3,346  
3,468  
3,590  
3,712  
3,834  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
238  
121  
143  
138  
218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,319  
40,691  
41,198  
41,033  
47,977  
4,924  
4,425  
4,833  
4,720  
3,503  
4,924  
4,425  
4,833  
4,720  
3,503  
0  
0  
0  
0  
0  
36,395  
36,267  
36,365  
36,313  
44,474  
36,395  
36,267  
36,365  
36,313  
44,474  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0