Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,364  
41,198  
41,033  
47,977  
46,384  
36,774  
37,464  
37,182  
43,924  
42,234  
359  
124  
223  
1,840  
16,226  
31,667  
33,616  
32,036  
31,569  
11,383  
4,556  
3,340  
4,692  
9,509  
11,604  
193  
384  
231  
1,006  
3,021  
0  
0  
0  
0  
0  
3,589  
3,734  
3,851  
4,053  
4,150  
0  
0  
0  
0  
0  
3,468  
3,590  
3,712  
3,834  
3,956  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
121  
143  
138  
218  
194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,364  
41,198  
41,033  
47,977  
46,384  
3,977  
4,833  
4,720  
3,503  
2,328  
3,977  
4,833  
4,720  
3,503  
2,328  
0  
0  
0  
0  
0  
36,387  
36,365  
36,313  
44,474  
44,057  
36,387  
36,365  
36,313  
44,474  
44,057  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0