Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
43,255  
41,319  
40,691  
41,198  
41,033  
39,760  
37,735  
37,102  
37,464  
37,182  
1,297  
363  
19,641  
124  
223  
35,972  
33,290  
12,385  
33,616  
32,036  
2,146  
3,512  
4,884  
3,340  
4,692  
345  
569  
193  
384  
231  
0  
0  
0  
0  
0  
3,495  
3,584  
3,589  
3,734  
3,851  
0  
0  
0  
0  
0  
3,330  
3,346  
3,468  
3,590  
3,712  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
165  
238  
121  
143  
138  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
43,255  
41,319  
40,691  
41,198  
41,033  
3,609  
4,924  
4,425  
4,833  
4,720  
3,609  
4,924  
4,425  
4,833  
4,720  
0  
0  
0  
0  
0  
39,646  
36,395  
36,267  
36,365  
36,313  
39,646  
36,395  
36,267  
36,365  
36,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0