Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,113,792  
2,358,161  
1,932,338  
2,171,347  
2,058,816  
2,059,610  
2,305,124  
1,880,838  
2,121,027  
2,017,400  
2,055,493  
2,279,260  
1,873,348  
2,111,004  
2,009,149  
4,118  
25,864  
7,490  
10,023  
8,251  
54,182  
53,036  
51,500  
50,320  
41,415  
0  
0  
0  
0  
0  
16,411  
14,967  
14,619  
15,005  
16,222  
0  
0  
0  
0  
0  
3,218  
3,218  
3,218  
1,370  
1,370  
34,553  
34,851  
33,663  
33,945  
23,824  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,113,792  
2,358,161  
1,932,338  
2,171,347  
2,058,816  
1,047,731  
1,276,165  
821,439  
1,053,104  
962,266  
1,047,319  
1,275,729  
820,947  
1,052,668  
957,748  
411  
436  
492  
436  
4,518  
1,066,062  
1,081,995  
1,110,899  
1,118,243  
1,096,550  
1,066,062  
1,081,995  
1,110,899  
1,118,243  
1,096,550  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0