Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
690,425  
658,302  
697,401  
605,013  
558,069  
551,987  
530,404  
571,760  
482,702  
438,015  
36,194  
17,621  
56,094  
21,150  
26,920  
73,671  
83,116  
108,116  
131,900  
126,900  
215,292  
202,139  
196,709  
180,322  
118,250  
216,484  
217,865  
204,612  
146,043  
162,026  
10,347  
9,663  
6,229  
3,287  
3,919  
138,438  
127,898  
125,641  
122,311  
120,054  
35  
35  
35  
0  
0  
117,521  
117,018  
114,659  
117,051  
114,789  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,510  
10,457  
10,457  
4,876  
4,876  
372  
388  
490  
384  
388  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
690,425  
658,302  
697,401  
605,013  
558,069  
275,217  
255,580  
269,219  
190,335  
155,322  
275,217  
255,580  
269,219  
190,335  
155,322  
0  
0  
0  
0  
0  
415,209  
402,722  
428,182  
414,678  
402,746  
415,209  
402,722  
428,182  
414,678  
402,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0