Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
679,517  
697,401  
605,013  
558,069  
541,186  
551,620  
571,760  
482,702  
438,015  
422,430  
19,018  
56,094  
21,150  
26,920  
24,880  
83,116  
108,116  
131,900  
126,900  
126,020  
227,627  
196,709  
180,322  
118,250  
114,599  
211,926  
204,612  
146,043  
162,026  
153,631  
9,933  
6,229  
3,287  
3,919  
3,300  
127,898  
125,641  
122,311  
120,054  
118,756  
35  
35  
0  
0  
0  
117,018  
114,659  
117,051  
114,789  
113,451  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,457  
10,457  
4,876  
4,876  
4,876  
388  
490  
384  
388  
429  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
679,517  
697,401  
605,013  
558,069  
541,186  
275,893  
269,219  
190,335  
155,322  
152,166  
275,893  
269,219  
190,335  
155,322  
152,166  
0  
0  
0  
0  
0  
403,625  
428,182  
414,678  
402,746  
389,020  
403,625  
428,182  
414,678  
402,746  
389,020  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0